บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 1.250 - 1.350 %
Product Highlight
เงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น รับฝากขั้นต่ำ 50,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
5 เดือน, 8 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
5 เดือน ตั้งแต่ 50,000 ถึง 99,999,999 1.250 % - - - -
ตั้งแต่ 100,000,000 1.300 % - - - -
8 เดือน มากกว่า 50,000 1.350 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ลูกค้าต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น

  2. สามารถทำรายการฝาก / ถอน ได้ทุกสาขา

  3. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ / หรือ วิธีปฏิบัติ จะดำเนินการเช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แบบมีสมุดคู่ฝาก

  4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของเงินแต่ละรายการในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน และ/หรือ 8เดือน (ซึ่งธนาคารได้ประกาศเป็นการทั่วไป ตามที่กำหนดไว้) ณ วันฝาก โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดการฝาก

  5. เมื่อเงินฝากรายการใดครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าการฝากเงินฝากประจำพิเศษ และ/หรือ 8 เดือน สำหรับรายการนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง หากผู้ฝากมิได้ปิดบัญชีเงินฝาก หรือ ถอนเงินฝาก และ/หรือ ดอกเบี้ยของเงินฝากนั้นคืน หรือถอนบางส่วน โดยยังมีเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากจะถือว่าผู้ฝากฝากต่อไปในประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยยังใช้สมุดคู่ฝากเดิมและเลขที่บัญชีเดิม ทั้งนี้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากในบัญชีดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ถือว่าเป็นการฝากในประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่จัดอยู่ในประเภทวงเงินฝาก และระยะเวลาฝากเดียวกัน

  6. การตำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อยไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหรด ไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม

การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  • ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย

  • ถ้าฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 5 เดือน และ/หรือ 8 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่ธนาคารประกาศจะจ่ายให้ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันที่ฝากเงินรายการนั้น ภายหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ