บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (แบบมีสมุดคู่ฝาก) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (แบบมีสมุดคู่ฝาก) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 1.400 - 1.500 %
Product Highlight

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 7 เดือน และ 9 เดือน ฝากสั้น รับดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (แบบมีสมุดคู่ฝาก)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (แบบมีสมุดคู่ฝาก)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
7 เดือน, 9 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
7 เดือน ตั้งแต่ 50,000 1.400 % 1.400 % 1.400 % 1.400 % 1.400 %
9 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน รับฝากตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
 2. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน รับฝากรายแรก (เปิดบัญชี) ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท รับฝากรายการต่อไปครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 3. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 9 เดือน รับฝากตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
 4. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 9 เดือน รับฝากรายการแรก (เปิดบัญชี) ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท รับฝากรายการต่อไปครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 5. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของเงินฝากแต่ละรายการในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ (ซึ่งธนาคารได้ประกาศเป็นการทั่วไปตามที่กำหนดไว้) ณ วันฝาก โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดการฝาก โดยโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากจากใจ หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเดินสะพัดที่เป็นบัญชีรับโอน
 6. เมื่อเงินฝากรายการใดครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ให้ถือว่าการฝากเงินประจำพิเศษ สำหรับรายการนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง หากผู้ฝากมิได้ปิดบัญชีเงินฝาก หรือถอนบางส่วน โดยยังคงมีเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝาก
  - สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน จะถือว่าผู้ฝากฝากต่อไปในประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน 
  - สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ 9 เดือน จะถือว่าผู้ฝากฝากต่อไปในบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน
  โดยยังคงใช้สมุดคู่ฝากเดิมและเลขที่บัญชีเดิม ทั้งนี้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ถือว่าเป็นการฝากในประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน หรือ 6 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน หรือ 6 เดือน สำหรับลูกค้าที่จัดอยู่ในประเภท วงเงินฝาก และระยะเวลาการฝากเดียวกัน
 7. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
หากผู้ฝากถอนเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน รายการใดไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก่อนครบกำหนดการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากรายการนั้นๆ ให้กับผู้ฝาก ดังนี้
 • ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ถ้าฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่ธนาคารประกาศจะจ่ายให้แก่ลูกค้าประเภทเดียวกัน ณ วันที่ฝากเงินรายการนั้น ภายหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ก.ค. 59
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ