บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดือน สำหรับลูกค้าประกันชีวิต-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดือน สำหรับลูกค้าประกันชีวิต-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 2.500 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน สำหรับลูกค้าประกันชีวิตเคเคเจน เวลท์ 15/7 หรือ เคเคเจน อินฟีนิท เวลท์ 88/4 หรือเคเคเจน อินฟีนิท เวลท์ 88/8 หรือแบบบำนาญ เคเคเจน อินฟินิท 88/5 หรือแบบสะสมทรัพย์ 12/5 พลัส (มีเงินปันผล) รับสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยสูงพิเศษ

รายละเอียดบัญชี เกียรตินาคิน บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดือน สำหรับลูกค้าประกันชีวิต

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดือน สำหรับลูกค้าประกันชีวิต
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน (พร้อมทำประกัน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
200,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 200,000 ถึง 1,000,000 2.500 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. การพิจารณารับประกันชีวิตขึ้นกับเงื่อนไขการรับประกันของบริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดรับบัญชีประเภทนี้ เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรกขั้นต่ำ 200,000 บาท หรือบุคคลที่ผู้เอาประกันภัยที่เข้าเงื่อนไข และเป็นลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี
 3. ชื่อเจ้าของบัญชีจะเป็นชื่อผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลอื่นก็ได้ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้ และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 200,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1 เท่าของค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อ 1 กรมธรรม์ ทั้งนี้ยอดเงินฝากต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ราย โดยผู้ฝากต้องทำการเปิดบัญชีภายในวันและสาขาเดียวกันกับที่ผู้เอาประกันภัยสมัครกรมธรรม์ประกันชีวิตเท่านั้น
 5. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือใบนำฝากเงิน หรือเอกสารอื่นใด ตามที่ธนาคารกำหนดแล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
 6. ในกรณีที่ผู้ฝากประสงค์จะถอนเงิน ผู้ฝากจะต้องถอนเงินเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ และหากผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดเวลา ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร ทั้งนี้ หากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารไปก่อนวันครบกำหนดเวลา ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวโดยหักดอกเบี้ยออกจากยอดเงินฝากได้ทันที
 7. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากเป็นรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือใบนำฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด
 8. เมื่อครบกำหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทำการฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจำ เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดือน ที่ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
 9. กรณีผู้เอาประกันภัย ขอยกเลิกกรมธรรม์ชีวิต ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ หรือ ผู้เอาประกันภัยไม่ผ่านการพิจารณารับประกันจาก บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดือน ให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดือนปกติ ณ วันที่ฝาก
 10. ผู้ฝากไม่สามารถโอนสิทธิหรือก่อภาระผูกพันหรือหลักประกันใดๆ ในบัญชีเงินฝากประจำ เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดือนได้
 11. รายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ฝากไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ในกรณีที่ผู้ฝากประสงค์จะถอนเงิน ผู้ฝากจะต้องถอนเงินเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ และหากผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดเวลา ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร ทั้งนี้ หากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารไปก่อนวันครบกำหนดเวลา ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวโดยหักดอกเบี้ยออกจากยอดเงินฝากได้ทันที
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 59
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ