บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 18 เดือน-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 18 เดือน-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 2.150 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 18 เดือน ดอกเบี้ยสูง สำหรับผู้ฝากบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไป
 • ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.61 เป็นต้นไป เฉพาะผู้ฝากรายใหม่ (New CIF) และผู้ฝากรายเดิมที่นำเงินใหม่ (New Fund) มาเปิดบัญชีหรือฝากเพิ่มเข้าบัญชี โดยธนาคารให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และรับฝากเพิ่มสูงสุดต่อรายรวมเงินฝากประจำทุกประเภท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ให้บริการเฉพาะสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว, สาขาซีคอน ศรีนครินทร์
 • ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.61 เป็นต้นไป ให้บริการเฉพาะผู้ฝากรายใหม่ (New CIF) และรับฝากสูงสุดต่อรายรวมเงินฝากประจำทุกประเภท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ให้บริการเฉพาะสาขาซีคอน ศรีนครินทร์

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยเครดิต บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 18 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
18 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
18 เดือน ทุกจำนวน 2.150 % 2.150 % - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.61 เป็นต้นไป เฉพาะผู้ฝากรายใหม่ (New CIF) และผู้ฝากรายเดิมที่นำเงินใหม่ (New Fund) มาเปิดบัญชีหรือฝากเพิ่มเข้าบัญชี โดยธนาคารให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และรับฝากเพิ่มสูงสุดต่อรายรวมเงินฝากประจำทุกประเภท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ให้บริการเฉพาะสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว, สาขาซีคอน ศรีนครินทร์
 • ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.61 เป็นต้นไป ให้บริการเฉพาะผู้ฝากรายใหม่ (New CIF) และรับฝากสูงสุดต่อรายรวมเงินฝากประจำทุกประเภท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ให้บริการเฉพาะสาขาซีคอน ศรีนครินทร์
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.61 เป็นต้นไป เฉพาะผู้ฝากรายใหม่ (New CIF) และผู้ฝากรายเดิมที่นำเงินใหม่ (New Fund) มาเปิดบัญชีหรือฝากเพิ่มเข้าบัญชี โดยธนาคารให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และรับฝากเพิ่มสูงสุดต่อรายรวมเงินฝากประจำทุกประเภท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ให้บริการเฉพาะสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว, สาขาซีคอน ศรีนครินทร์
 2. ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.61 เป็นต้นไป ให้บริการเฉพาะผู้ฝากรายใหม่ (New CIF) และรับฝากสูงสุดต่อรายรวมเงินฝากประจำทุกประเภท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ให้บริการเฉพาะสาขาซีคอน ศรีนครินทร์
 3.  จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และฝากเพิ่มครั้งต่อไป 1,000 บาท 
 4. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนด หากจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดและวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการ ธนาคารจะเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป ในกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนตามที่ตกลงกัน ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากที่ระบุไว้ (ชื่อบัญชีเดียวกับบัญชีเงินฝากประจำ) และหากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามเงื่อนไขข้อ 5. สำหรับกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร และการถอนเงินฝากต้องถอนทั้งจำนวนไม่สามารถถอนบางส่วนได้
 5. กรณีที่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) เว้นแต่เป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการ และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่ออัตโนมัติให้ตามระยะเวลาการฝากเดิม และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศในขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
 1. จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
 2. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีที่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) เว้นแต่เป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 8 พ.ค. 61
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
25 พ.ค. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ