บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 8 เดือน ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 8 เดือน ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 2.100 %
Product Highlight
 • เป็นบัญชีสำหรับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไป
 • สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากได้
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000,000 บาท

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยเครดิต บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 8 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 8 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
2,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
8 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
8 เดือน ตั้งแต่ 2,000,000 2.100 % 2.100 % - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • ธนาคารให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และรับฝากเพิ่ม รับฝากรวมฝากประจำทุกระยะเวลาสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ให้บริการเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2562
 2. ธนาคารเปิดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และรับฝากเพิ่มกับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไปเท่านั้น
 3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2 ล้านบาท และรับฝากเพิ่มครั้งต่อไปตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก
 4. สงวนสิทธิ์รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยนับรวมบัญชีเงินฝากประจำทุกระยะเวลาฝากที่มีอยู่ก่อนหน้า
 5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนด หากจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด และวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการ ธนาคารจะเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป 
 6. ในกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนตามที่ตกลงกัน ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากที่ระบุไว้ (ชื่อบัญชีเดียวกับบัญชีเงินฝากประจำ) 
 7. หากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 
 8. สำหรับกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร 
 9. การถอนเงินฝากต้องถอนทั้งจำนวนไม่สามารถถอนบางส่วนได้
 10. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการ และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่ออัตโนมัติให้ตามระยะเวลาการฝากเงินเดิม และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศในขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • กรณีที่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว)  
 • หากเป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 25 ก.ค. 62 ถึง 15 ก.ย. 62
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
6 ก.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ