บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 1.900 %
Product Highlight
  • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 12 เดือน ดอกเบี้ยสูง สำหรับผู้ฝากบุคคลธรรมดา
  • สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท หรือ บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ 2

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยเครดิต บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 1,000 1.900 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. รับฝาก/เปิดบัญชี เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท หรือบัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ 2
  2. เปิดบัญชีในนามผู้ฝากรายเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ หรือบัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ 2 และใช้สิทธิ์ฝากได้ 1 ครั้งต่อราย
  3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท และรับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกินยอดเงินฝากที่โอน หรือถอนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ หรือบัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ 2
  4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว)
  5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการ และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่ออัตโนมัติให้ตามระยะเวลาการฝากเดิม (ระยะเวลา 12 เดือน) และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ระยะเวลา 12 เดือน ตามประกาศในขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีที่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) เว้นแต่เป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 25 เม.ย. 62 ถึง 30 มิ.ย. 62
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
1 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ