บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 7 เดือน) ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 7 เดือน) ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 2.500 %
Product Highlight
เงินฝากประจำพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 7 เดือน) เป็นบัญชีพิเศษสำหรับลูกค้าทุกประเภท โดยธนาคารจะรับฝากจากผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย รุ่นที่ 1/2553 ที่ธนาคารใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำนหด

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงไทย บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 7 เดือน)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 7 เดือน)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
7 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
7 เดือน ตั้งแต่ 10,000 2.500 % 2.500 % 2.500 % 2.500 % 2.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
สำหรับลูกค้าทุกประเภท อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ธนาคารจะรับฝากจากผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ. ธนาคารกรุงไทย รุ่นที่ 1/2553 ที่ธนาคารใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยชื่อบัญชีเงินฝากต้องตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย รุ่นที่ 1/2553 ที่ธนาคารทำการไถ่ถอน
  2. การฝากเงินแต่ละตรั้งไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท โดยจำนวนเงินฝากรวมต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ที่ธนาคารไถ่ถอน
  3. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประเภทเงินฝากและประเภทลูกค้าที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
  1. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
  2. เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายล่วงหน้าไปแล้วทุกเดือน ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  3. เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนด จะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่จ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ