บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 244 วัน) ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 244 วัน) ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 0.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้ารัฐวิสาหกิจ ระยะเวลาฝาก 244 วัน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงไทย บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 244 วัน)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 244 วัน)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
รัฐวิสาหกิจ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
244 วัน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
244 วัน ตั้งแต่ 1,000,000,000 - - - - 1.405 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ผู้ฝากต้องนำเงินฝากรวมภายในวันไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  2. กรณีที่ผู้ฝากไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการโอนเงินต้นเมื่อครบกำหนดฝากเข้าบัญชีคู่โอนไว้กับธนาคาร และธนาคารไม่ได้รับฝากเงินฝากประจำพิเศษดังกล่าวอีก ผู้ฝากต้องมาดำเนินการถอนเงินที่ครบกำหนดฝากนั้น หากผู้ฝากไม่ดำเนินการถอนเงิน เงินฝากดังกล่าวจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก
  3. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของธนาคารเท่านั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. กรณีที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกำหนด ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ