บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 20 เดือน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 20 เดือน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 1.850 %
Product Highlight

บัญชีเงินฝากประจำ 20 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูง สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันของธนาคารธนชาตจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ที่ธนาคารใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สามารถเลือกรับดอกเบี้ยแบบรายเดือน หรือรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากก็ได้

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 20 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 20 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
20 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
20 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.850 % 1.850 % 1.850 % 1.850 % 1.850 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดให้บริการรับฝากเงินแบบสมุดคู่ฝากทุกสาขา ไม่ให้บริการใบรับฝากประจำ
 2. ธนาคารจะรับฝาก เฉพาะจากผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันของธนาคารธนชาตจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ที่ธนาคารใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด โดยชื่อบัญชีเงินฝากต้องตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกันที่ธนาคารทำการไถ่ถอน และสามารถฝากได้ไม่เกินจำนวนเงินหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ครบกำหนดไถ่ถอน
 3. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อารฝาก 1 ครั้ง (By Dep)
 4. ระยะเวลารับฝาก 20 เดือน เมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก หากผู้ฝากไม่มาทำรายการถอนเงินฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากนั้นต่อเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยได้รับอัตรดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 5. ผู้ฝากต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ผูกกับบัญชีเงินฝาก เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย
 6. กรณีผิดเงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 20 เดือน ไม่ว่ากรณีใดๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราดอกเบี้ยทั้งจำนวนของรายการฝากที่ผิดเงื่อนไขเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด หรือเลือกรับดอกเบี้ยแบบรายเดือนได้ โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือนอัตโนมัติ เริ่มจ่ายงวดแรกตั้งแต่เดือนที่ 1 เป็นต้นไป โดยโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ที่มีชื่อเดียวกันตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าว
 8. ไม่สามารถนำบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 20 เดือน มาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารได้
 9. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของการฝากแบบประจำตามที่ธนาคารกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน หรือจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีผู้ฝากถอนก่อนกำหนด

 • ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาฝากที่ฝากไว้จริงเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสำหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากต่ำสุด (ปัจจุบันเท่ากับ 0.20% ต่อปี) และจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย หากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยรายงวดไปแล้ว และเกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้สำหรับการถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะหักดอกเบี้ยส่วนที่เกินดังกล่าวคืนจากเงินต้นที่จะชำระให้แก่ผู้ฝาก นอกจากนี้ผู้ฝากไม่มีสิทธิได้รับเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรายงวดที่ธนาคารได้หักไปแล้วคืน
การถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ โดยผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 19 ต.ค. 60 ถึง 20 พ.ย. 60
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 ต.ค. 60

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ