ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ-ทิสโก้ (TISCO)

  ดอกเบี้ย : 1.300 - 1.800 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 65
  • 320
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษระยะเวลาฝาก 13, 15 และ 17 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • ให้ดอกเบี้ยสูงพิเศษ 
  • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก 

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  13, 15 และ 17 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  13 เดือน ตั้งแต่ 500,000 1.300 % - - - -
  15 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 3,000,000 1.400 % - - - -
  17 เดือน ตั้งแต่ 500,000 1.800 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น 
  2. สำหรับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 13 เดือน จำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงิน 500,000 บาท (ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุด)

  3. สำหรับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 15 เดือน จำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงิน 1,000,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อราย

  4. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร หรือหากเคยมีบัญชีเงินฝากก่อนหน้าแล้ว ต้องมีสถานะปิดบัญชี ก่อนที่จะทำการเปิดบัญชีเงินฝากนี้

  5. สามารถฝากเงินที่สาขาของธนาคาร โดยธนาคารยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฝากเงินสดและฝากเช็คธนาคารทิสโก้ข้ามเขต

  6. สามารถถอนเงินได้ที่สาขาของธนาคาร โดยต้องถอนเต็มจำนวนของงวดการฝากในแต่ละงวด การถอนเงินสดตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องแจ้งธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

  7. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าลูกค้าตกลงให้เปลี่ยนเป็นประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้นเป็นเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 3 เดือน

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  หากถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้

  • กรณีที่มีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาการฝากจริงในอัตราร้อยละ 0.15 ต่อปี
  • การถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันเริ่ม ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย เว้นแต่เป็นการถอนเงินก่อนครบกำหนดเพื่อเปลี่ยนการฝากเป็นบัตรเงินฝากและนำมาใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน หรือกรณีเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่กำหนดไว้ของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มทิสโก้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2633 6000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  29 ก.ย. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ