บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ทิสโก้ (TISCO)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ทิสโก้ (TISCO)
ดอกเบี้ย : 3.100 %
Product Highlight
เป็นบัญชีที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำธรรมดา เป็นบัญชีเงินฝากระยะสั้นเพียง 4 เดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ทิสโก้ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทิสโก้
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
4 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
4 เดือน ตั้งแต่ 100,000 3.100 % 3.100 % 3.100 % 3.100 % 3.100 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน กรณีลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ถอนเงิน หรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าลูกค้าตกลงให้เปลี่ยนเป็นประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. กรณีระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน สามารถถอนได้โดยธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีระยะเวลาฝากเกิน 3 เดือน สามารถถอนได้โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากจริงใน อัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2633 6000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ