บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษเฉพาะสาขาพัทยาและสาขาภูเก็ต ทิสโก้ (TISCO)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษเฉพาะสาขาพัทยาและสาขาภูเก็ต ทิสโก้ (TISCO)
ดอกเบี้ย : 3.250 %
Product Highlight
เป็นโปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจำพิเศษสำหรับสาขาพัทยา และสาขาภูเก็ต ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีที่เปิดสาขาปกติ ในระยะเวลาฝากเดียวกัน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ทิสโก้ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษเฉพาะสาขาพัทยาและสาขาภูเก็ต

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทิสโก้
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษเฉพาะสาขาพัทยาและสาขาภูเก็ต
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
5 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
5 เดือน ตั้งแต่ 500,000 3.250 % 3.250 % 3.250 % 3.250 % 3.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เฉพาะบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน ที่เปิดบัญชีที่สาขาพัทยา ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 8 กันยายน 2556 และสาขาภูเก็ต วันที่ 6 กันยายน - 6 ตุลาคม 2556 เท่านั้น
  2. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นให้ถือว่า ลูกค้าตกลงให้เปลี่ยนเป็นเงินฝากประจำประเภท 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. กรณีฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 8 ส.ค. 56 ถึง 6 ต.ค. 56
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2633 6000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ