บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 1.600 - 1.800 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำ ที่ต้องฝากเป็นจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือน
 • ได้รับดอกเบี้ยสูงและยกเว้นภาษีดอกเบี้ยรับ

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (24 และ 36 เดือน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24,36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 1.800 % - - - -
36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 16,000 1.600 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
บัญชีฝากประจำปลอดภาษี ไม่สามารถนำไปใช้ค้ำประกันการกู้ยืมหรือขอสินเชื่อใดๆกับธนาคารได้
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
 1. สำหรับระยะเวลาฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน (ประเภทบุคคลธรรมดา) บวก ร้อยละ 0.80 ต่อปี
 2. สำหรับระยะเวลาฝาก 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 36 เดือน (ประเภทบุคคลธรรมดา) บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสำหรับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 24 เดือน เท่ากับ 1.00% ต่อปี และ 36 เดือน เท่ากับ 1.10% ต่อปี (ตามประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563)
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท และสูงสุดสำหรับการฝาก 24 เดือนไม่เกิน 25,000 บาท สำหรับการฝาก 36 เดือนสูงสุดไม่เกิน 16,000 บาทโดยฝากเท่าๆกันทุกเดือนและยอดเงินรวมกันไม่เกิน 600,000 บาท
 2. กำหนดระบะเวลาฝาก 24 หรือ 36 งวด โดยต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง และในระหว่างระยะเวลาการฝากจะขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และต้องฝากให้ครบตามจำนวนงวดที่ตกลงกับธนาคาร
 3. เมื่อครบกำหนดการฝาก และผู้ฝากไม่ทำการปิดบัญชีหรือมีการผิดเงื่อนไขตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทบัญชีเป็นเงินฝากประจำ 6 เดือน
 4. ผู้เปิดบัญชีสามารถมีบัญชีเงินฝากที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากได้เพียงบัญชีเดียว
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยบัญชีจะถูกปิดและจ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไข ดังนี้
 1. กรณีที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. กรณีที่ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ (สำหรับบุคคลธรรมดา) ณ วันที่ฝากและหักภาษี ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 12 มี.ค. 55
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
11 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ