บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ดอกเบี้ย : 0.600 - 1.100 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากที่สามารถฝาก ถอนได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ในอัตราที่แน่นอน
 • สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3-36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ทุกจำนวน 0.600 % 0.450 % 0.600 % 0.450 % 0.450 %
6 เดือน ทุกจำนวน 0.800 % 0.550 % 0.800 % 0.550 % 0.550 %
12 เดือน น้อยกว่า 30,000,000 0.900 % 0.550 % 0.900 % 0.550 % 0.550 %
ตั้งแต่ 30,000,000 0.900 % 0.600 % 0.900 % 0.600 % 0.600 %
24 เดือน ทุกจำนวน 1.000 % 0.600 % 1.000 % 0.600 % 0.600 %
36 เดือน ทุกจำนวน 1.100 % 0.600 % 1.100 % 0.600 % 0.600 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 1. นิติบุคคล(1) หมายถึง นิติบุคคลที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย เช่น บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สมาคม เป็นต้น
 2. นิติบุคคล(2) หมายถึง วัด มูลนิธิที่มิได้แสวงหากำไรและได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ สภากาชาดไทย
 3. นิติบุคคลพิเศษ(1) หมายถึง นิติบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และได้นำเงินฝากเข้าบัญชีเป็นจำนวนเงินตามวงเงินที่กำหนด
 4. นิติบุคคลพิเศษ(2) หมายถึง โรงเรียน มหาวิทยาลัย (ทั้งของรัฐบาลและเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้นๆ) มูลนิธิที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. สำหรับบัญชีเงินฝากประเภท 24 และ 36 เดือน ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื่อผูกกับบัญชีเงินฝากประจำ สำหรับรองรับการโอนดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย
 2. ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก เงินต้นส่วนที่เหลือในบัญชีเมื่อฝากไว้จนครบกำหนดระยะเวลาฝากจะยังคงได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ณ วันที่เริ่มฝาก
 3. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากแล้ว ถ้าผู้ฝากไม่มาถอนเงินหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เริ่มต้นการฝากใหม่โดยมีกำหนดระยะเวลาเท่าเดิมเป็นคราวๆไป สำหรับบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 3,6,12และ 24 เดือน ส่วนระยะเวลาฝาก 36 เดือน เปลี่ยนเป็นเงินฝากประจำระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝากโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
 1. บัญชีเงินฝากประจำ 3, 6 และ 12 เดือน จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
 2. บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุก 12 เดือน
 3. บัญชีเงินฝากประจำ 36 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. สำหรับระยะเวลาการฝาก 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. สำหรับระยะเวลาการฝาก 6,12,24 และ 36 เดือน ในกรณีที่ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 3. สำหรับระยะเวลาการฝาก 6,12,24 และ 36 เดือน ในกรณีฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยแยกตามระยะเวลาที่ฝาก และประเภทผู้ฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-888-8888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
6 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ