บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำตามแผน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากประจำตามแผน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 0.000 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำที่มีความคล่องตัวสูง สามารถถอนเงินบางส่วนได้ทั้งที่สาขาเจ้าของบัญชี และต่างสาขา
 • สามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้ ตั้งแต่ 7 วัน - 365 วัน
 • *งดให้บริการเปิดบัญชีใหม่สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.60

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต บัญชีเงินฝากประจำตามแผน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำตามแผน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
7 วัน - 365 วัน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
ระหว่าง 7 วัน ถึง 29 วัน ตั้งแต่ 50,000 - 0.650 % 0.650 % 0.650 % 0.650 %
ระหว่าง 30 วัน ถึง 59 วัน ตั้งแต่ 50,000 - 0.750 % 0.750 % 0.750 % 0.750 %
ระหว่าง 60 วัน ถึง 89 วัน ตั้งแต่ 50,000 - 0.850 % 0.850 % 0.850 % 0.850 %
ระหว่าง 90 วัน ถึง 119 วัน ตั้งแต่ 50,000 - 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
ระหว่าง 120 วัน ถึง 149 วัน ตั้งแต่ 50,000 - 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
ระหว่าง 150 วัน ถึง 179 วัน ตั้งแต่ 50,000 - 1.050 % 1.050 % 1.050 % 1.050 %
ระหว่าง 180 วัน ถึง 209 วัน ตั้งแต่ 50,000 - 1.150 % 1.150 % 1.150 % 1.150 %
ระหว่าง 210 วัน ถึง 239 วัน ตั้งแต่ 50,000 - 1.150 % 1.150 % 1.150 % 1.150 %
ระหว่าง 240 วัน ถึง 269 วัน ตั้งแต่ 50,000 - 1.150 % 1.150 % 1.150 % 1.150 %
ระหว่าง 270 วัน ถึง 299 วัน ตั้งแต่ 50,000 - 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
ระหว่าง 300 วัน ถึง 359 วัน ตั้งแต่ 50,000 - 1.350 % 1.350 % 1.350 % 1.350 %
ระหว่าง 360 วัน ถึง 365 วัน ตั้งแต่ 50,000 - 1.350 % 1.350 % 1.350 % 1.350 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
*งดให้บริการเปิดบัญชีใหม่สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.60
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. บัญชีเงินฝากประจำตามแผน เปิดให้บริการรับฝากเงินแบบสมุดคู่ฝากทุกสาขา ไม่ให้บริการใบรับฝากประจำ
 2. รับฝากลูกค้าทุกประเภท ยกเว้นลูกค้าประเภทผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 3. ระยะเวลารับฝากตั้งแต่ 7 วัน - 365 วัน โดยผู้ฝากเลือกระยะเวลาฝากหรือวันครบกำหนดระยะเวลาฝากได้
 4. จำนวนเงินฝากระยะเวลาฝากตั้งแต่ 7 -365 วัน ทั้งแบบสมุดคู่ฝาก และแบบในรับฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท
 5. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยผู้ฝากต้องมับัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน 1 บัญชี ไว้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจำตามแผน เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ย และยอดเงินต้นเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 6. ธนาคารอนุญาตให้ลูกค้าสามารถถอนเงินบางส่วนจากบัญชีเงินฝากประจำตามแผนแบบสมุดคู่ฝากได้ทั้งสาขาเจ้าของบัญชี และต่างสาขา สำหรับบัญชีเงินฝากประจำตามแผน แบบใบรับฝาก ไม่อนุญาตให้ถอนบางส่วน
 7. ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเปิดรับฝากในแต่ละวันได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 8. ไม่สามารถนำบัญชีเงินฝากประจำตามแผนมาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารได้
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากน้อยกว่า 90 วัน หากถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. เงินฝากที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป หากถอนเงินก่อนครบกำหนด จะจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้
  • ฝากไม่ถึง 90 วัน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ฝากตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป แต่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย 0.50% และจะไม่ได้รับยกเว้นหักภาษี ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
7 ก.ย. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ