บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
บัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ดอกเบี้ย : 1.300 %
Product Highlight
 • เป็นบัญชีเงินฝากประจำ 30 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
 • ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน และได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สูงสุดถึง 3,000,000 บาท พร้อมประกันภัยกระดูกแตกหัก และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก และไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 10,000 บาทต่อครั้ง ในสถานพยาบาลคู่สัญญา

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย บัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
30 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
30 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 3,000,000 1.300 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 1. รายละเอียดความคุ้มครองประกันภัย สามารถติดต่อได้ที่ส่วนบริการลูกค้า บมจ.เมืองไทยประกันภัย โทร.1484
 2. สำหรับผู้ที่ฝากเงินฝากคุ้มครองผู้สูงอายุไว้ก่อนวันที่ 5 สิงหาคม 2557 จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บริการเงินฝากคุ้มครองผู้สูงอายุที่กำหนดไว้ ดังนี้
  2.1 ได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ ณ วันที่นำเงินเข้าฝากเงินฝากคุ้มครองผุ้สูงอายุ ตลอดอายุสัญญาการฝาก
  2.2 ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากคุ้มครองผู้สูงอายุ ตลอดอายุสัญญาการฝาก
  2.3 ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ธนาคารขอมอบสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับผู้ที่ฝากเงินฝากคุ้มครองผุ้สูงอายุไว้ก่อนวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ภายใต้เงื่อนไขเช่นเดียวกับผู้ที่ฝากเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ 
  2.4 กรณีที่เงินฝากคุ้มครองผู้สูงอายุครบกำหนดระยะเวลาการฝากแล้ว ถ้าผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าเงินฝากคุ้มครองผู้สูงอายุนี้ได้เริ่มต้นการฝากเงินใหม่ภายใต้บริการเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ โดยระยะเวลาฝาก อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการฝากให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศใช้บังคับอยู่ สำหรับบริการเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ ณ วันเริ่มต้นการฝากเงินใหม่ ทั้งนี้ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 โดยผู้ฝากเงินสามารถขอคืนภาษีจากดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 137) 
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป และเปิดบัญชีโดยใช้ชื่อบัญชีเงินฝากในนามผู้ฝากคนเดียวเท่านั้น 
 2. จำนวนเงินรับฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท และสำหรับการฝากเพิ่มในครั้งต่อๆ ไปในแต่ละบัญชีย่อยครั้งละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท แต่เมื่อรวมยอดเงินฝากทุกบัญชีของเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์แล้วต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อรายบุคคล
 3. ผู้ฝากจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเป็นความคุ้มครองของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภายใต้บริการเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากประกาศสูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
 4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยการจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละครั้งจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนภาษีจากดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
 5. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชี เพื่อใช้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ สำหรับรองรับการโอนดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย หรือเพื่อใช้รองรับการโอนกรณียอดเงินฝากคงเหลือเกินกว่า 3,000,000 บาท ต่อรายบุคคล โดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันดังกล่าวต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ แต่จะเป็นสาขาเดียวกันหรือต่างสาขาก็ได้
 6. ในกรณีที่ยอดเงินฝากเกินกว่า 3,000,000 บาท ต่อรายบุคคล ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินส่วนที่เกินกว่า 3,000,000 บาทและ/หรือสงวนสิทธิ์ที่จะทำการโอนยอดเงินฝากเฉพาะส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท ออกจากบัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ที่ฝากครั้งล่าสุดไปเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่ผู้ฝากได้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจำ ซูเปอร์ ซีเนียร์
 7. กรณีที่ผู้ฝากถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก เงินต้นส่วนที่เหลือในบัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ เมื่อฝากไว้จนครบกำหนดระยะเวลาฝากจะยังคงได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ณ วันที่เริ่มฝากตามปกติ 
 8. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากแล้ว ถ้าผู้ฝากไม่มาถอนหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าเงินฝากประจำ ซูเปอร์ ซีเนียร์นี้ ได้เริ่มต้นการฝากใหม่โดยมีกำหนดระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิมเป็นคราวๆไป โดยแต่ละคราวมีอายุการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิม สำหรับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการฝากให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศใช้บังคับอยู่ ณ วันที่เริ่มต้นการฝากใหม่นั้น ทั้งนี้ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 
 9. สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 
 10. เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถ้าผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก จะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มสัญญาฝาก ดังนี้

 1. ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย 
 2. ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ยังไม่ครบกำหนด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลุกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่นำฝาก หรือต่ออายุการฝาก โดยคำนวณดอกเบี้ย นับตั้งแต่วันที่นำฝากหรือวันที่ต่ออายุการฝากจนถึงก่อนวันที่ถอนเงินหรือปิดบัญชี 1 วัน ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 3. หากเป็นการถอนเงินหลังจากที่ธนาคารได้จ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากไปแล้ว ผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้น และดอกเบี้ยที่คำนวณได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 2 หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย) ที่ผู้ฝากเงินได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น 
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 5 ส.ค. 57
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-888-8888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
6 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ