บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำจ่ายดอกเบี้ยราย 6 เดือน-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัญชีเงินฝากประจำจ่ายดอกเบี้ยราย 6 เดือน-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
ดอกเบี้ย : 0.650 - 0.900 %
Product Highlight
  • บัญชีเงินฝากประจำแบบรับดอกเบี้ยราย 6 เดือน
  • สามารถเลือกระยะเวลาในการฝากได้ ตั้งแต่ 12-60 เดือน
  • ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ซิตี้แบงก์ บัญชีเงินฝากประจำจ่ายดอกเบี้ยราย 6 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ซิตี้แบงก์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำจ่ายดอกเบี้ยราย 6 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
200,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 - 60 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.650 % - - - -
18 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.700 % - - - -
24 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.700 % - - - -
36 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.700 % - - - -
48 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.850 % - - - -
60 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.900 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
n/a
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ไม่อนุญาตให้ถอนเงินก่อนครบกำหนด ยกเว้นการถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น โดย

  1. กรณีฝากไม่ถึง 3 เดือนธนาคารจะยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ วันที่ถอน แต่สูงสุดไม่เกิน 1% ต่อปี และธนาคารจะหักส่วนที่เกินจากดอกเบี้ยที่พึงได้รับออกจากเงินต้นก่อน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1588 / 0 2232 2484
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ