บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำคุ้มครองอุบัติเหตุ ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากประจำคุ้มครองอุบัติเหตุ ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 0.850 - 1.550 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากที่สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามต้องการ พร้อมรับความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลกตลอดระยะเวลาฝาก

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต บัญชีเงินฝากประจำคุ้มครองอุบัติเหตุ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำคุ้มครองอุบัติเหตุ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี ณ วันขอใช้บริการและมีร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ พิการหรือวิกลจริต)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3,6,12,24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ทุกจำนวน 0.850 % - - - -
6 เดือน ทุกจำนวน 1.050 % - - - -
12 เดือน ทุกจำนวน 1.400 % - - - -
24 เดือน ทุกจำนวน 1.550 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำแต่ละระยะเวลาฝาก ประเภทบุคคลธรรมดาอัตราต่ำสุด ตามประกาศของธนาคารลบร้อยละ 0.10 ต่อปี

เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท
  2. ผู้ฝากจะได้รับความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกตลอดระยะเวลาฝากเพียงมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน
  3. ได้รับความคุ้มครองวงเงินสูงสุด 3,000,000 บาทตามเงื่อนไำขของกรมธรรม์
  4. การปิดบัญชีต้องปิดที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. ถอนเงินกรณีฝากไม่ถึง 3 เดือนธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. ถอนเงินกรณีฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง ในอัตราที่ธนาคารกำหนด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ