บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำคืนความสุข ธนาคารอิสลาม (IBANK)
บัญชีเงินฝากประจำคืนความสุข ธนาคารอิสลาม (IBANK)
ดอกเบี้ย : 3.110 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำคืนความสุข เป็นบัญชีเงินรับฝากประจำตามวะกาละฮ์ แบบมีระยะเวลาการรับฝาก 11 เดือน โดยจ่ายผลตอบแทนทุกเดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคารอิสลาม บัญชีเงินฝากประจำคืนความสุข

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคารอิสลาม
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำคืนความสุข
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
11 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
11 เดือน ทุกจำนวน 3.110 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 1. อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ คำนวณจากประมาณการเฉลี่ยของอัตรารายได้ขั้นต้น (Yield) เฉลี่ยทั้งปี
 2. กรณีที่ผลประกอบการเป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารจ่ายผลตอบแทนในอัตราตามประกาศธนาคาร
 3. กรณีที่ผลประกอบการได้มากกว่าประกาศธนาคาร ผลประกอบการส่วนเกินให้ถือเป็นผลตอบแทนของธนาคาร
 4. กรณีที่ผลประกอบการได้น้อยกว่าประกาศธนาคาร ธนาคารจะจ่ายตามจริง แต่อาจจะให้ฮิบะฮ์* เพิ่ทเพื่อจ่ายในอัตราประกาศธนาคาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร 
  *ฮิบะฮ์ (Hibah หรือ Gift) คือ ของขวัญ ของกำนัล ของชำร่วย หรือสินน้ำใจที่ฝ่ายหนึ่งประสงค์จะมอบให้อีกฝ่ายหนึ่ง 
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดบัญชีครั้งแรก/ฝากเพิ่มขั้นต่ำ 10,000 บาท และสามารถฝากเพิ่มครั้งต่อไปโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุดต่อบัญชี ต่อราย
 2. ผู้ฝากสามารถฝากเพิ่มได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร
 3. ผู้ฝากจะได้รับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานในการรับฝากเงิน
 4. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเป็นบัญชีร่วม และบัญชีเพื่อได้
 5. ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 6. ไม่อนุญาตให้ผู้ฝากถอนเงินรับฝากจนมียอดเงินฝากคงเหลือ 0 บาทในบัญชี ยกเว้น ต้องถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
 7. ผู้ฝากที่ถอนเงินรับฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะไม่พิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้สำหรับยอดเงินที่ถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้น ในทุกกรณี และธนาคารจะเรียกคืนผลตอบแทนก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ธนาคารจ่ายให้กับผู้ฝากไปแล้วเป็นรายเดือน
 8. เมื่อครบกำหนดงวดการจ่ายผลตอบแทนเงินฝาก (รายเดือนแบบ"วันชนวัน") ของแต่ละวงเงิน ธนาคารจะโอนจ่ายผลตอบแทนเงินฝากตามประกาศของธนาคารเข้าบัญชีออมทรัพย์ (ทุกประเภท) หรือบัญชีเดินสะพัดของผุ้ฝากเท่านั้น ซึ่งผู้ฝากต้องมี/เปิดบัญชีดังกล่าวควบคู่เพื่อรับโอนผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
 9. ไม่อนุญาตให้โอนจ่ายผลตอบแทนเงินฝากตามประกาศธนาคารเข้าบัญชีเงินฝากประจำคืนความสุข (แบบทบต้น)
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายผลตอบแทนทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ผู้ฝากที่ถอนเงินรับฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะไม่พิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้สำหรับยอดเงินที่ถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้น ในทุกกรณี และธนาคารจะเรียกคืนผลตอบแทนก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ธนาคารจ่ายให้กับผู้ฝากไปแล้วเป็นรายเดือน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1302, 02-650-6999
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ