บัญชี :
บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ Kbank x BLACKPINK-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ Kbank x BLACKPINK-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ดอกเบี้ย : 1.850 - 2.000 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ Kbank x BLACKPINK เป็นบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
 • ต้องนำฝากทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน
 • วงเงินฝากตั้งแต่ 500 - 25,000 บาท

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ Kbank x BLACKPINK

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ Kbank x BLACKPINK
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 500 ถึง 9,500 1.850 % - - - -
ตั้งแต่ 10,000 ถึง 25,000 2.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
 • วงเงินฝากตั้งแต่ 500 บาท แต่ไม่ถึง 10,000 บาท รับดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี
 • วงเงินฝากตั้งแต่ 10,000 - 25,000 บาท รับดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา
 2. ผู้ที่จะเปิดบัญชีได้ต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน หรือเคยมีบัญชีเงินฝากดังกล่าวแต่ได้ปิดบัญชีหรือครบกำหนดไปแล้ว
 3. ผู้ฝากต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และมีจำนวนเงินฝากเดือนละเท่าๆ กัน (ตลอดระยะเวลาฝาก 24 เดือน) และต้องสมัครใช้บริการหัก/โอนเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK โดยอัตโนมัติ (AUto Debit)
 4. ในกรณีที่ผู้ฝากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 3 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
 5. จำนวนเงินที่รับฝากตั้งแต่ 500 บาท ถึง 25,000 บาท
 6. กรณีที่ฝากไว้จนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝาก ดังนี้
  6.1 ขาดฝาก 1 ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และได้รับยกเว้นภาษี
  6.2 ขาดฝาก 2 ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และได้รับยกเว้นภาษี
  6.3 ขาดฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารไม่รับฝากเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ในงวดที่เหลืออีกต่อไป และจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วัน ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
  6.4 ในกรณีที่บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ครบกำหนดแล้วแต่ผู้ฝากยังไม่มาถอนเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ โดยคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนยอดเงินฝากคงเหลือ นับตั้งแต่วันที่เงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก จนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วัน ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
 7. วันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ให้เริ่มนับจากวันที่เปิดบัญชีต่อไปอีก 24 เดือน นับวันชนวัน และเดือนชนเดือน (ตัวอย่างเช่น เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK วันที่ 14 ก.พ. 63 วันที่ครบกำหนดคือวันที่ 14 ก.พ. 65 เป็นต้น)
 8. ระบบจะทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ให้ทุกวันที่ 5 ของเดือน แต่ถ้าเงินฝนบัญชีมียอดคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบจะทำการหักเงินในวันที่ 10 หรือ 15 หรือ 20 หรือ 25 หรือวันสุดท้ายของเดือนตามลำดับ จนกว่าระบบจะทำการหักเงินจากบัญชีเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ได้สำเร็จ
 9. สำหรับสิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถ้าผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก จะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝาก ดังนี้

 • ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันเปิดบัญชี โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่รับฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัชี 1 วัน ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 14 ก.พ. 63
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-888-8888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ