• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ Kbank x BLACKPINK-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

  ดอกเบี้ย : 1.350 - 1.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 64
  • 18,064
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ Kbank x BLACKPINK เป็นบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
  • ต้องนำฝากทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน
  • วงเงินฝากตั้งแต่ 500 - 25,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ Kbank x BLACKPINK
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 500 ถึง 9,999 1.350 % - - - -
  ตั้งแต่ 10,000 ถึง 25,000 1.500 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  • วงเงินฝากตั้งแต่ 500 บาท แต่ไม่ถึง 10,000 บาท รับดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี
  • วงเงินฝากตั้งแต่ 10,000 - 25,000 บาท รับดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา
  2. ผู้ที่จะเปิดบัญชีได้ต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน หรือเคยมีบัญชีเงินฝากดังกล่าวแต่ได้ปิดบัญชีหรือครบกำหนดไปแล้ว
  3. ผู้ฝากต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และมีจำนวนเงินฝากเดือนละเท่าๆ กัน (ตลอดระยะเวลาฝาก 24 เดือน) และต้องสมัครใช้บริการหัก/โอนเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK โดยอัตโนมัติ (AUto Debit)
  4. ในกรณีที่ผู้ฝากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 3 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
  5. จำนวนเงินที่รับฝากตั้งแต่ 500 บาท ถึง 25,000 บาท
  6. กรณีที่ฝากไว้จนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝาก ดังนี้
   6.1 ขาดฝาก 1 ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และได้รับยกเว้นภาษี
   6.2 ขาดฝาก 2 ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และได้รับยกเว้นภาษี
   6.3 ขาดฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารไม่รับฝากเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ในงวดที่เหลืออีกต่อไป และจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วัน ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
   6.4 ในกรณีที่บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ครบกำหนดแล้วแต่ผู้ฝากยังไม่มาถอนเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ โดยคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนยอดเงินฝากคงเหลือ นับตั้งแต่วันที่เงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก จนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วัน ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
  7. วันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ให้เริ่มนับจากวันที่เปิดบัญชีต่อไปอีก 24 เดือน นับวันชนวัน และเดือนชนเดือน (ตัวอย่างเช่น เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK วันที่ 14 ก.พ. 63 วันที่ครบกำหนดคือวันที่ 14 ก.พ. 65 เป็นต้น)
  8. ระบบจะทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ให้ทุกวันที่ 5 ของเดือน แต่ถ้าเงินฝนบัญชีมียอดคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบจะทำการหักเงินในวันที่ 10 หรือ 15 หรือ 20 หรือ 25 หรือวันสุดท้ายของเดือนตามลำดับ จนกว่าระบบจะทำการหักเงินจากบัญชีเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ได้สำเร็จ
  9. สำหรับสิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถ้าผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก จะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝาก ดังนี้

  • ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันเปิดบัญชี โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่รับฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัชี 1 วัน ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 14 ก.พ. 63 ถึง 31 ม.ค. 64
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-888-8888
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ก.พ. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ