บัญชี :
บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ดอกเบี้ย : 3.300 %
Product Highlight
เงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า ดอกเบี้ยแรง!! แพ็คคู่ประกันต้องรีบคว้าให้ทัน เมื่อซื้อประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guarantee หรือประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5 ของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ในนามของตนเองเป็นชื่อผู้เอาประกันภัย

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 500 ถึง 25,000 3.300 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

ผู้ฝากเงินจะเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้าได้ และได้รับเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ผู้ฝากเงินจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข คือ

 1. ผู้ฝากต้องซื้อประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guarantee หรือประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5 ของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 - 5 กรกฎาคม 2560 ผ่านสาขาของธนาคารกสิกรไทยและชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกับการเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า (ห้ามเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้าก่อนการซื้อประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guarantee หรือ ประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5)
 2. กรณีผู้ที่ต้องการฝากเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า ซื้อประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guarantee หรือ เพื่อการเกษียณ 60/5 อย่างใดอย่างหนึ่ง ของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ยอดเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้าต่อเดือน ต้องไม่เกิน 50% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่1
 3. ผู้ฝากต้องซื้อประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guarantee หรือประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5 ในนามของตนเองเป็นชื่อผู้เอาประกันภัย หมายถึง ชื่อบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้าจะต้องตรงกับชื่อผู้เอาประกันภัยในกรมธรรม
 4. ผู้เอาประกันภัยจะต้องผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับประกันของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
 5. ผู้ฝากจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guarantee หรือประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5 ให้ครบถ้วนตลอดอายุการฝากบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า (ต้องชำระเบี้ยประกันชีวิตปี ที่ 1 และปี ที่ 2 ให้ครบถ้วน)
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา
 2. ผู้ที่จะเปิดบัญชีได้ต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า หรือเคยมีบัญชีเงินฝากดังกล่าวแต่ได้ปิดบัญชีหรือครบกำหนดไปแล้ว
 3. ผู้ฝากจะต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง และมีจำนวนเงินฝากเดือนละเท่าๆกัน (ตลอดระยะเวลาฝาก 24 เดือน)
 4. จำนวนเงินรับฝากตั้งแต่ 500 บาท ถึง 25,000 บาท
 5. ผู้ฝากเงินจะเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้าได้ และได้รับเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ผู้ฝากเงินจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 6. หากชำระเบี้ยประกันภัยไม่ครบ 2 ปี ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน ณ วันที่เปิดบัญชีและใช้เงื่อนไขเดียวกับเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน โดยเมื่อฝากไว้จนครบกำหนดระยะเวลาฝาก 24 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝาก ดังนี้
  - ฝากครบจำนวน 24 ครั้ง ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และได้รับการยกเว้นภาษี
  - ขาดฝาก 1 ครั้ง ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ฝากจนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และได้รับการยกเว้นภาษี
  - ขาดฝาก 2 ครั้ง ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ฝากจนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และได้รับการยกเว้นภาษี
   - ขาดฝาก 3 ครั้งเป็นต้นไป ธนาคารไม่รับฝากในงวดทีเหลืออีกต่อไป และจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ฝากจนถึงวันครบกำหนดหรือปิดบัญชี 1 วันตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
 7. ในกรณีที่บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า ครบกำหนดแล้ว แต่ผู้ฝากยังไม่มาถอนเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดา ตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ โดยคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนยอดเงินฝากคงเหลือ นับตั้งแต่วันที่เงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า ครบกำหนดระยะเวลาการฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วันตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
 8. ผู้ฝากเงินเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้าแล้ว ต้องสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้าโดยอัตโนมัติ (Auto Debit) ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง และมีจำนวนเงินฝากเดือนละเท่าๆ กัน (ตลอดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน)
 9. กรณีภายหลังธนาคารตรวจพบว่าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้ามียอดเงินที่นำฝากเกินกว่า 50% ของค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guarantee หรือ ค่าเบี้ยประกันเพื่อการเกษียณ 60/5 ของปี ที่ 1 ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินส่วนที่ฝากเกินกว่า 50% เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน ณ วันที่ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า
 10. วันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ให้เริ่มนับจากวันที่เปิดบัญชีต่อไปอีก 24 เดือน นับวันชนวัน และเดือนชนเดือน (ตัวอย่างเช่น เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ครบกำหนด คือ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้น)
 11. ระบบจะทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการทุกวันที่ 5 ของเดือน แต่ถ้าเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบจะทำการหักเงินในวันที่ 10 หรือ 15 หรือ 20 หรือ 25 หรือวันสุดท้ายของเดือนตามลำดับ จนกว่าระบบจะทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้าได้สำเร็จ
 12. สำหรับสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถ้าผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก จะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝาก ดังนี้

 1. ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันเปิดบัญชีโดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่รับฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วันตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 15 ก.พ. 60
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-888-8888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ