บัญชี :
บัญชีเงินฝากดับเบิ้ลเฮง ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากดับเบิ้ลเฮง ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 3.380 - 5.080 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากดับเบิ้ลเฮงเป็นบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 88 วัน, 188 วัน และ 388 เปิดร่วมกับประกันชีวิต Perfect Coverage 15/7 รับดอกเบี้ยเพิ่มสูงสุุดเป็น 5.08% ต่อปี

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต บัญชีเงินฝากดับเบิ้ลเฮง

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากดับเบิ้ลเฮง
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
88 วัน, 188 วัน และ 388 วัน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
88 วัน ทุกจำนวน 3.380 % - - - -
188 วัน ทุกจำนวน 4.080 % - - - -
388 วัน ทุกจำนวน 5.080 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
กรณีขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ หรือกรณีไม่ผ่านการพิจารณารับประกัน ทางบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะออกจดหมายแจ้งข้อขัดข้องในการพิจารณารับประกันภัยให้ลูกค้าทราบภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ทางบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับเอกสารครบสำหรับการพิจารณา (ไม่รวมกรณีลูกค้าต้องผ่านการตรวจสุขภาพ) และธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดับเบิ้ลเฮงเหลือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ 88 วัน, 188 วัน หรือ 388 วัน ตามระยะเวลาที่ฝาก ณ วันที่ฝาก ดังนี้ 
 1. ระยะเวลาฝาก 88 วัน ธนาคารจ่ายอัตราดอกเบี้ย 2.08% ต่อปี
 2. ระยะเวลาฝาก 188 วัน ธนาคารจ่ายอัตราดอกเบี้ย 2.38% ต่อปี
 3. ระยะเวลาฝาก 388 วัน ธนาคารจ่ายอัตราดอกเบี้ย 2.78% ต่อปี 
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เงินฝากดับเบิ้ลเฮง คือ เงินฝากประจำพิเศษ 88 วัน, 188 วัน และ 388 วัน ร่วมกับประกันชีวิต Perfect Coverage 15/7 ในชื่อโครงการ "เงินฝากดับเบิ้ลเฮง"
 2. ระยะเวลารับฝากระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 3. ให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา

 4. ลูกค้าต้องสมัครประกันชีวิต "Perfect Coverage 15/7" ที่รับประกันโดย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝากดับเบิ้ลเฮง ในวันเดียวกันและสำนัก/สาขาเดียวกันเท่านั้น

 5. ชื่อบัญชีเงินฝากดับเบิ้ลเฮง จะเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้เอาประกันภัย หรือต่างกับชื่อผู้เอาประกันภัยก็ได้ แต่จะต้องทำรายการในวันเดียวกันและสำนัก/สาขาเดียวกันเท่านั้น

 6. ค่าเบี้ยประกันชีวิตขั้นต่ำ 25,000 บาท และไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุด โดย "Perfect Coverage 15/7" ต้องชำระค่าเบี้ยประกันแบบรายปีเท่านั้น

 7. จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเงินฝากดับเบิ้ลเฮง เท่ากับ 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกินค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก กรณีฝากเกินกว่าค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก ธนาคารจะโอนจำนวนเงินส่วนที่เกินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันในนามผู้ฝากที่ผูกไว้โดยอัตโนมัติ

 8. เมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากนั้นต่อเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น

 9. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชี ไว้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าว ซึ่งมีชื่อบัญชีเดียวกันเพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติ

 10. ผู้ฝากไม่สามารถนำบัญชีเงินฝากดับเบิ้ลเฮงไปเป็นหลักประกันสินเชื่อได้

 11. เงื่อนไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษ 88 วัน, 188 วัน และ 388 วัน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร

 12. การพิจารณารับประกันชีวิตให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

การจ่ายดอกเบี้ย
:

สำหรับการฝากระยะเวลา 88 วัน และ 188 วัน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด ส่วนการฝากระยะเวลา 388 วันธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย 2 ครั้ง ดังนี้

 1. จ่ายดอกเบี้ยครั้งที่ 1 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก 6 เดือน 
 2. จ่ายดอกเบี้ยครั้งที่ 2 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก 388 วัน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. สำหรับการฝากระยะเวลา 88 วัน ถ้าถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. สำหรับระยะเวลาการฝาก 188 วัน ถ้าถอนก่อนครบกำหนด กรณีฝากไม่ถึง 90 วัน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย หรือกรณีฝากตั้งแต่ 90 วัน แต่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดา อัตราต่ำสุด (ปัจจุบันเท่ากับ 0.50%)
 3. สำหรับระยะเวลาการฝาก 388 วัน ถ้าถอนก่อนครบกำหนด กรณีฝากไม่ถึง 90 วัน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย หรือกรณีฝากตั้งแต่ 90 วัน แต่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดา อัตราต่ำสุด (ปัจจุบันเท่ากับ 0.50%) และหากดอกเบี้ยรายงวดที่ผู้ฝากได้รับไปแล้วเกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้สำหรับการถอนก่อนกำหนด ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร นอกจากนี้ผู้ฝากไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 4 ก.พ. 58 ถึง 31 มี.ค. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ