บัญชี :
บัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
บัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ดอกเบี้ย : 2.500 - 2.900 %
Product Highlight

บัญชีเงินฝากประจำที่เพิ่มความสะดวกด้วยบริการนำฝากเงินอัตโนมัติด้วยการหักจากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันทุกเดือน รับดอกเบี้ยสูง และไม่เสียภาษีดอกเบี้ย

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย บัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (24 เดือน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 500 ถึง 4,999 2.500 % - - - -
ตั้งแต่ 5,000 ถึง 14,999 2.750 % - - - -
ตั้งแต่ 15,000 ถึง 25,000 2.900 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาโดยต้องเปิดบัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2558 – 30 ธันวาคม 2558 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 2. ต้องสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือนโดยอัตโนมัติ(Auto Debit) ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง และมีจ านวนเงินฝากเดือนละเท่าๆ กัน (ตลอดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน)

 3. ในกรณีที่ผู้ฝากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยที่จะได้รับเท่ากับอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากทวีทรัพย์ ณ วันที่เปิ ดบัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์24 เดือน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า

 4. กรณีฝากไว้จนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝากดังนี้
  - ขาดฝาก 1 ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือนประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงและได้รับการยกเว้นภาษี
  - ขาดฝาก 2 ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือนประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และได้รับการยกเว้นภาษี

  - ขาดฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารไม่รับฝากเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือนในงวดที่เหลืออีกต่อไปและจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝาก จนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วันตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
  - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน ครบกำหนดแล้วแต่ผู้ฝากยังไม่มาถอนเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดา ตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ โดยคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนยอดเงินฝากคงเหลือ นับตั้งแต่วันที่เงินฝากซูเปอร์ทวีทรัพย์ 24 เดือน ครบกำหนดระยะเวลาการฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วันตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15

 5. วันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ให้เริ่มนับจากวันที่เปิดบัญชีต่อไปอีก 24 เดือน นับวันชนวัน และเดือนชนเดือน (ตัวอย่างเช่น เปิดบัญชีเงินฝากซูเปอร์ทวีทรัพย์ 24 เดือน วันที่ 9 กันยายน 2558 วันที่ครบกำหนดคือวันที่ 9 กันยายน 2560 เป็นต้น) 

 6. ระบบจะทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการทุกวันที่ 5 ของเดือน แต่ถ้าเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบจะทำการหักเงินในวันที่ 10 หรือ 15 หรือ 20 หรือ 25 หรือวันสุดท้ายของเดือนตามลำดับ จนกว่าระบบจะทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือนได้สำเร็จ

 7. สำหรับสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถ้าผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก จะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝาก ดังนี้

 • ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันเปิดบัญชี โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่รับฝากจนถึงก่อนวันที่ปิ ดบัญชี 1 วันตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 9 ก.ย. 58 ถึง 30 ธ.ค. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-888-8888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ