บัญชี :
บัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
บัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ดอกเบี้ย : 1.000 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำที่มีสภาพคล่องสูง ถอนเงินเมื่อไหร่ก็ยังได้รับดอกเบี้ย
 • ฟรีประกันอุบัติเหตุ ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 2 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย บัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุระหว่าง 16-70 ปี)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
9,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
9 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
9 เดือน ตั้งแต่ 9,000 ถึง 1,000,000 1.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
สำหรับรายละเอียดการคุ้มครองประกันภัย สอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บมจ.เมืองไทยประกันภัย โทร.1484
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาและเปิดบัญชีในนามผู้ฝากคนเดียวเท่านั้น
 2. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 9,000 บาท แต่เมื่อรวมยอดเงินฝากทุกบัญชีของเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล
 3. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชี เพื่อใช้ผูกกับบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจสำหรับใช้รองรับการโอนดอกเบี้ย หรือเพื่อใช้รองรับการโอนกรณียอดเงินฝากคงเหลือเกินกว่า 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล
 4. ในกรณีที่ยอดเงินฝากเกินกว่า 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินในส่วนที่เกินกว่า 1,000,000 บาท และ/หรือสงวนสิทธิ์ที่จะทำการโอนยอดเงินฝากเฉพาะในส่วนเกิน 1,000,000 บาท ออกจากบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจที่ฝากครั้งล่าสุดไปเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผู้ฝากได้ผูกกับบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ
 5. กรณีผู้ฝากถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก เงินต้นส่วนที่เหลือไว้ในบัญชีเมื่อฝากจนครบจะยังคงได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ณ วันที่เริ่มฝากปกติ
 6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากแล้ว ผู้ฝากไม่มาถอนหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจนี้ได้เริ่มต้นการฝากเงินใหม่โดยมีกำหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็นคราวๆไป สำหรับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลภายใต้บริการเงินฝากคล่องตัวครอบครัวอุ่นใจสำหรับผู้ฝากที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือเกินกว่า 70 ปี
 8. ผู้ฝากจะได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัย 2 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชีก่อนหน้า 1 วันที่ผู้ฝากเสียชีวิต ทั้งนี้ผู้ฝากจะได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อราย
 9. ในกรณีที่ผู้ฝากมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีน้อยกว่ายอดเงินฝากขั้นต่ำ ก่อนหน้า 1 วันที่ผู้ฝากเงินเสียชีวิต ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลภายใต้บริการเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ
 10. ขอบเขตความคุ้มครอง กรณีการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ อบ.1 ,อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา ,คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

สำหรับผู้ฝากที่ฝากเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ ถ้าถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก จะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝาก ดังนี้

 1. ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินต่ำสุดของประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา
 2. ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินต่ำสุดของประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-888-8888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
6 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ