บัญชี :
บัญชีฝากประจำ Krungsri Global-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีฝากประจำ Krungsri Global-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 0.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำ Krungsri Global แบบมีระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท พร้อมรับดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา บัญชีฝากประจำ Krungsri Global

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำ Krungsri Global
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน น้อยกว่า 50,000,000 - 0.600 % 0.900 % 0.600 % 0.600 %
ตั้งแต่ 50,000,000 - 0.600 % 1.000 % 0.600 % 0.600 %
6 เดือน น้อยกว่า 50,000,000 - 0.650 % 1.150 % 0.650 % 0.650 %
ตั้งแต่ 50,000,000 - 0.650 % 1.200 % 0.650 % 0.650 %
12 เดือน น้อยกว่า 50,000,000 - 0.750 % 1.350 % 0.750 % 0.750 %
ตั้งแต่ 50,000,000 - 0.750 % 1.350 % 0.750 % 0.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  • จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับธนาคาร
  • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถ้าไม่มีการถอนเงินหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝาก และมีอายุการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิม โดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันต่ออายุการฝากนั้น
  • การเปิดบัญชี และการทำธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับบัญชี รวมถึงการปิดบัญชี ทำได้เฉพาะที่สาขากรุงเทพฯ สาทร ในวันและเวลาทำการเท่านั้น
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝาก โดย

  • หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย และผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้น หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย) ที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้งกล่าวได้จากกรมสรรพากร
  • หากเป็นการถอนเงินฝากที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 0.1% ตามจำนวนวันที่ฝากจริง ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยที่คำนวณได้ข้างต้น หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย) ที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น และผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
  • เฉพาะเงินฝากของผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ที่มีระยะเวลาการฝากขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย หากมีการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 6 เดือน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
12 พ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ