บัญชี :
บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 2.500 - 2.600 %
Product Highlight
 • เริ่มง่ายๆ แค่ออมเงินต่อเนื่อง 24 เดือน รับดอกเบี้ยเงินฝากไปเต็มๆ แบบไม่หักภาษี
 • มีทั้งแบบที่มีสมุดคู่ฝาก และแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ทุกจำนวน 2.500 % - - - -
ทุกจำนวน 2.600 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 1. ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งความประสงค์ พร้อมทั้งแจ้งเลขประจำตัวประชาชน
 2. ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยนั้น
 3. ต้องนำฝากจนครบ 24 งวด(เดือน) และต้องมีเงินต้นรวมกันเมื่อครบกำหนดไม่เกิน 600,000 บาท
 4. ลูกค้ามีสิทธิ์ขอยกเวนภาษีดอกเบี้ยเงินฝากได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น (รวมถึงบัญชีประเภทนี้ที่ต่างธนาคารด้วย)
 5. ตลอดอายุการฝาก หากลูกค้าไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีเกินกว่า 2 เดือน (งวด) ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ จะไม่ได้รับสิทธิ์การยกเว้นภาษี 
 6. กรณีเป็นบัญชีร่วม จะได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษีเฉพาะ
  - บัญชีร่วมของสามี / ภรรยา สามีได้รับสิทธิ ให้แจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชนของสามี

  - บัญชีเพื่อบุตรผู้เยาว์ บุตรผู้เยาว์ได้รับสิทธิ ให้แจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์
  - บัญชีผู้เยาว์ ให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์
  - บัญชีร่วมของบิดา /บุตรผู้เยาว์ บิดาจะได้รับสิทธิ ให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของบิดา
  - บัญชีร่วมมารดา /บุตรผู้เยาว์

รายละเอียดดอกเบี้ย
:
 • บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน แบบมีสมุดคู่ฝาก รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
 • บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E-Passbook) รับอัตราดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ผู้ฝากต้องฝากต่อเนื่องทุกๆ เดือน เดือนละเท่าๆ กัน จนครบตามที่กำหนดไว้ตอนเปิดบัญชี
 2. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
 3. จำนวนเงินในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องเป็นทวีคูณทุก 500 บาท ฝากครั้งต่อไปต้องเท่ากับยอดที่เปิดบัญชี ฝากทุกๆ เดือน เดือนละ 1 ครั้ง (หากฝากมากกว่า 1,000 บาท จะเพิ่มขั้นละ 500 บาท เช่น ฝากเท่า ๆ กันทุกเดือนละ 1,500 หรือ 2,000 หรือ 2,500 หรือ 10,500 หรือ 11,000 เป็นต้น)
 4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท และสูงสุด 25,000 บาท สำหรับบัญชีที่ขอรับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษี
 5. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท และสูงสุด 900,000 บาท สำหรับบัญชีที่ไม่ขอรับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษี
 6. กรณีเปิดบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E-Passbook) ลูกค้าจะต้องมี Email Address มาด้วย ณ วันที่เปิดบัญชี เพื่อรับอีเมล์แจ้งเตือน Email Notification และ E-Statement โดยลูกค้าจะได้รับเอกสารใบรับรองการเปิดบัญชีแทนสมุดคู่ฝาก
 7. วันที่ครบกำหนด จะนับจากวันที่ฝากงวดสุดท้ายไปอีก 1 เดือน
 8. ตลอดอายุการฝาก หากไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีติดต่อกันเป็นเวลา 4 เดือน (งวด) จะไม่สามารถฝากต่อได้อีก ลูกค้าจะต้องมาถอนเงิน และปิดบัญชีเท่านั้น หากไม่มาดำเนินการลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้กับลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันที่ถอนเพื่อปิดบัญชี โดยจะคำนวณตามระยะเวลาการฝาก และดอกเบี้ยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร
 9. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่เป็นบัญชีโอนออก (Standing Order) จะเสียสิทธิการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ในกรณีปิดบัญชีเท่านั้น โดย
 1. ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. ถ้าฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 24 เดือน (ตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันถอน โดยธนาคารจะหักภาษี และไม่ทบต้น
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 54
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
1 ส.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ