บัญชี :
บัญชีฝากประจำแบบผูกพัน (แบบมีสมุดคู่ฝาก)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีฝากประจำแบบผูกพัน (แบบมีสมุดคู่ฝาก)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 2.500 - 2.750 %
Product Highlight
 • เริ่มง่าย ๆ แค่ออมเงินต่อเนื่องระยะยาว 24 เดือน หรือ 36 เดือน
 • รับดอกเบี้ยสูง
 • เมื่อฝากเงินครบตามกำหนด รับดอกเบี้ยไปเต็ม ๆ แบบไม่หักภาษี

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีฝากประจำแบบผูกพัน (แบบมีสมุดคู่ฝาก)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำแบบผูกพัน (แบบมีสมุดคู่ฝาก)
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (เดือนละ 1,000 บาทขึ้นไป)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน, 36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 2.500 % - - - -
36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 2.750 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 1. ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งความประสงค์ พร้อมทั้งแจ้งเลขประจำตัวประชาชน
 2. ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยนั้น
 3. ต้องนำฝากจนครบ 24 งวด(เดือน) หรือ36งวด (เดือน) และต้องมีเงินต้นรวมกันเมื่อครบกำหนดไม่เกิน 600,000 บาท
 4. ขาดการนำฝากไม่เกิน 2 งวด (เดือน) (การขาดฝากนี้ นับหมด ทั้งแบบที่ ขาดติดต่อกัน 2 งวดหรือ ไม่ติดต่อกัน)
 5. ผู้ฝากเงินมีสิทธิขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น (รวมถึงบัญชีประเภทนี้ที่ต่างธนาคารด้วย)
 6. กรณีเป็นบัญชีร่วม จะได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษีเฉพาะ
  - บัญชีร่วมของสามี / ภรรยา สามีได้รับสิทธิ ให้แจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชนของสามี

  - บัญชีเพื่อบุตรผู้เยาว์ บุตรผู้เยาว์ได้รับสิทธิ ให้แจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์
  - บัญชีผู้เยาว์ ให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์
  - บัญชีร่วมของบิดา /บุตรผู้เยาว์ บิดาจะได้รับสิทธิ ให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของบิดา
  - บัญชีร่วมมารดา /บุตรผู้เยาว์

รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ผู้ฝากต้องฝากต่อเนื่องทุกๆ เดือน เดือนละเท่าๆ กัน จนครบตามที่กำหนดไว้ตอนเปิดบัญชี มีระยะเวลาให้เลือก 24 และ 36 เดือน
 2. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
 3. เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียงเดือนละ 500 บาท ฝากครั้งต่อไปต้องเท่ากับยอดที่เปิดบัญชี ฝากทุกๆ เดือน เดือนละ 1 ครั้ง (หากฝากมากกว่า 1,000บาท จะเพิ่มขั้นละ 500 บาท เช่น ฝากเท่า ๆ กันทุกเดือนละ 1,500 หรือ 2,000 หรือ 2,500 หรือ 10,500 หรือ 11,000 เป็นต้น)
 4. วันที่ครบกำหนด จะนับจากวันที่ฝากงวดสุดท้ายไปอีก 1 เดือน
 5. บัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกัน 4 เดือน สำหรับบัญชีโบนัส 24 เดือน และบัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกัน 7 เดือน นับจากวันที่ฝากครั้งสุดท้าย จะถือว่าเป็นบัญชีขาดการติดต่อ ลูกค้าจะไม่สามารถฝากต่อได้จะต้องปิดบัญชีเท่านั้น
 6. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่เป็นบัญชีโอนออก (Standing Order) จะเสียสิทธิการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. ถ้าฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 24 เดือน (ตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันถอน โดยธนาคารจะหักภาษี และไม่ทบต้น
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 54
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
8 ม.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ