บัญชี :
บัญชีฝากประจำเกษียณเกษมสุข-ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชีฝากประจำเกษียณเกษมสุข-ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : 2.700 %
Product Highlight
เงินฝากกำหนดระยะเวลา ได้รับดอกเบี้ยสูง เป็นการออมเพื่ออนาคตบั้นปลายชีวิต สำหรับคนวัยเกษียณ

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ทหารไทย บัญชีฝากประจำเกษียณเกษมสุข

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำเกษียณเกษมสุข
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
36 เดือน ทุกจำนวน 2.700 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป รวมถึงลูกค้าบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศ
 2. เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำตั้งแต่ 500,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งต่อไปขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาท
 3. ลูกค้าฝากเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 4. การถอนเงิน ถอนได้เฉพาะสาขาที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากเท่านั้น และการถอน ให้ถอนเต็มจำนวนของเงินที่ฝากในแต่ละรายการจะถอนเงินพียงบางส่วนไม่ได้
 5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย
 6. เมื่อบัญชีเงินฝากประจำเกษียณเกษมสุขครบกำหนด ธนาคารจะโอนทั้งเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชี
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับทางธนาคาร

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. กรณีถอนเงินรายการใดก่อนครบกำหนด 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับรายการนั้น
 2. กรณีถอนเงินรายการใดก่อนครบกำหนดการฝาก โดยฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทั่วไปที่ประกาศใช้ ณ วันที่รับฝากสำหรับลูกค้าประเภทเดียวกัน และหักภาษี ณ ที่จ่าย
 3. กรณีถอนเงินรายการใดก่อนครบกำหนดการฝาก และได้มีการจ่ายดอกเบี้ยไปแล้วเกินกว่าดอกเบี้ยที่มีสิทธิได้รับ ลูกค้าจะได้รับเงินคืนต่ำกว่ายอดเงินที่ฝาก โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนทั้งสิ้น = เงินต้น + ดอกเบี้ยที่คำนวณได้ตามเกณฑ์ (ถ้ามี) - ดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ผู้ฝากเงินได้รับไปก่อนหน้านั้น
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ