บัญชี :
บัญชีฝากประจำสำหรับสาขาเปิดใหม่ (สาขาสำนักสีลม)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชีฝากประจำสำหรับสาขาเปิดใหม่ (สาขาสำนักสีลม)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 3.000 %
Product Highlight
เงินฝากประจำแบบมีกำหนดระยะเวลา ได้รับดอกเบี้ยสูงพิเศษ โปรโมชั่นสำหรับสาขาเปิดใหม่

รายละเอียดบัญชี ซีไอเอ็มบี ไทย บัญชีฝากประจำสำหรับสาขาเปิดใหม่ (สาขาสำนักสีลม)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำสำหรับสาขาเปิดใหม่ (สาขาสำนักสีลม)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 50,000 3.000 % - 3.000 % - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศ ณ วันที่ 4 ส.ค. 57 ซึ่งบังคับใช้อยู่
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
 2. จำนวนเงินที่รับฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ โดยสามารถฝากเพิ่มได้ภายในระยะเวลาโปรแกรมเงินฝากนี้
 3. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือตั้งแต่วันแรกที่ฝาก
 4. กรณีรับดอกเบี้ยรายเดือน ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารเพื่อรองรับดอกเบี้ย โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนื โดยวิธีโอนเข้าบัญชีของผู้ฝากโดยอัตโนมัติ
 5. กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืน มีผลทำให้ยอดเงินฝากต่ำกว่าวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำถือว่าผิดเงื่อนไข ดังนั้นยอดเงินฝากนั้นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 12 เดือน ตามประกาศอัตราดอเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
 6. กรณีรับดอกเบี้ยตั้งแต่วันแรกที่ฝาก
  - ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ยโดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันจะต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำสาขาเปิดใหม่ - สาขาสีลม
  - ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่ผู้ฝากแจ้งความประสงค์ไว้ ณ วันที่เปิดบัญชี พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีนำฝากดดยเงินสดหรือโอนเงินจากบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) จ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ฝาก และกรณีนำฝากโดยใช้เช็ค จ่ายดอกเบี้ยวันที่เช็คเรียกเก็บเงินได้ ทั้งนี้ผู้ฝากสามารถตรวจสอบรายการดอกเบี้ยที่โอนเข้าในวันทำการถัดจากวันที่เช็คเรียกเก็บได้
  - กรณีนำฝากโดยใช้เช็คจะต้องฝาก 1 ใบต่อ 1 รายการ หากเช็คคืนถือว่ารายการนั้นผิดเงื่อนไข ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
 7. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำสมุดคู่ฝาก 12 เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากดประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 12 เดือนตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนหรือจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • กรณีรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด ถอนเงนฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตรา 0.50% ต่อปีของจำนวนเงินที่ถอน โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ฝาก โดยจะไม่นำไปรวมเป็นวงเงินฝากรวมกับรายการฝากอื่นๆ
 • กรณีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด และรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือตั้งแต่วันแรกที่ฝาก จะต้องถอนเงินต้นทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝากห้ามถอนเพียงบางส่วน หากปรากฎว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้วมีจำนวนมากกว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากพึงได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักเงินจากงเินต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับเกินไปดังกล่าวออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝาก และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืนภาษีจากดอกเบี้ยที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากธนาคารได้นำส่งกรมสรรพากรไปแล้ว ผู้ฝากจะต้องติดต่อขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ส.ค. 57 ถึง 31 ส.ค. 57
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-626-7888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ