บัญชี :
บัญชีฝากประจำสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชีฝากประจำสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : 1.600 %
Product Highlight
เงินฝากประจำที่รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีจากรายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก (ธนาคารไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย) เมื่อฝากเงินเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือนจนครบ 24 งวด โดยมีระยะเวลาการฝาก 25 เดือน สร้างระเบียบวินัย เพื่ออนาคตที่มั่นคงด้วยการฝากเงินเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือนจนครบ พร้อมรับดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ทหารไทย บัญชีฝากประจำสะสมทรัพย์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำสะสมทรัพย์
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (แบบต่อเนื่อง 24 เดือนๆ ละ 1,000-25,000 บาท)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
25 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
25 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 1.600 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เงินฝากประจำ ประเภท 25 เดือน โดยลูกค้าได้รับสิทธิยกเว้นภาษีจากรายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก เมื่อฝากครบ 24 งวด
 2. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ไม่รวมคณะบุคคล
 3. ลูกค้าต้องมีบัญชีเงินฝากที่ได้รับยกเว้นภาษีเพียงบัญชีเดียว
 4. เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (จำนวนเงินฝากต้องเป็นจำนวนเต็มหลักร้อยบาท) และฝากเพิ่มครั้งต่อไปต้องฝากเงินเป็นจำนวนเท่ากันทุกเดือนตามจำนวนเงินฝากครั้งแรกตอนเปิดบัญชี โดยแต่ละรายมียอดเงินฝากรวมกันไม่เกิน 600,000 บาท
 5. ลูกค้าฝากเงินวันที่ใดก็ได้ของเดือน โดยฝากเงินได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน และต้องฝากให้ครบ 24 งวด
 6. ลูกค้าสามารถขาดการนำฝากเงินเข้าบัญชีได้ไม่เกิน 2 งวด ภายใน 25 เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะเลื่อนงวดการฝากเงิน เพื่อผ่อนผันให้ลูกค้านำเงินมาฝาก โดยกรณีขาดฝาก 1 งวด วันครบกำหนดจะถูกเลื่อนเป็น 26 เดือน หรือกรณีขากฝาก 2 งวด วันครบกำหนดจะถูกเลื่อนเป็น 24 เดือน แล้วแต่กรณี
 7. กรณีลูกค้าขาดการนำฝากเงินเข้าบัญชีมากกว่า 2 งวด ภายใน 25 เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชี ถือว่าลูกค้าผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีจากรายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก หากลูกค้าฝากเงินไว้จนครบกำหนดการฝาก ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไปประเภท 12 เดือน โดยระบบจะโอนยอดเงินฝากที่คงเหลือในบัญชี และดอกเบี้ยเงินฝากไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน พร้อมทั้งคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีไว้ด้วย
 8. เมื่อบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ครบกำหนด ธนาคารจะโอนทั้งเงินฝาก และดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในการเปิดบัญชีเงินฝาก
 9. การถอนเงินฝากจะต้องถอนทั้งจำนวนของเงินที่ฝาก และต้องปิดบัญชีเงินฝาก ไม่อนุญาตให้ถอนเงินฝากเพียงบางส่วน
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด โดยฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปที่ประกาศใช้ ณ วันที่เปิดบัญชี และหักภาษี ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ