บัญชี :
บัญชีฝากประจำพิเศษ 5 เดือน ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีฝากประจำพิเศษ 5 เดือน ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 1.650 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 5 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร (เฉพาะรายใหม่เท่านั้น)
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท

รายละเอียดบัญชี เกียรตินาคิน บัญชีฝากประจำพิเศษ 5 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำพิเศษ 5 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
5 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
5 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000,000 1.650 % 1.650 % 1.650 % - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
 2. ลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร เฉพาะรายใหม่เท่านั้น (ผู้ฝากที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากและตั๋วแลกเงินกับธนาคารและได้ทำการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้กับธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป)
 3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาทสำหรับการฝากครั้งต่อไปไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการภายในระยะเวลาโปรโมชั่น และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดไม่เกิน 10,000,000.- บาท/ราย(ไม่นับรวมวงเงินฝากเดิมของลูกค้า)
 4. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือนทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคินเพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 6 เดือนโดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศณขณะนั้น
 6. ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดเงินฝาก โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 1. ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือนนับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 10 พ.ค. 61
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
11 พ.ค. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ