บัญชี :
บัญชีฝากประจำพิเศษ 3 เดือน (เฉพาะลูกค้ารายใหม่)-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีฝากประจำพิเศษ 3 เดือน (เฉพาะลูกค้ารายใหม่)-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 1.500 - 2.000 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำระยะสั้น 3 เดือน สำหรับลูกค้ารายใหม่
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 30,000,000 บาท
 • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

รายละเอียดบัญชี เกียรตินาคิน บัญชีฝากประจำพิเศษ 3 เดือน (เฉพาะลูกค้ารายใหม่)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำพิเศษ 3 เดือน (เฉพาะลูกค้ารายใหม่)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
2,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ตั้งแต่ 2,000,000 ถึง 9,999,999 1.500 % - - - -
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 29,999,999 1.750 % - - - -
ตั้งแต่ 30,000,000 2.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
 2. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เฉพาะชื่อบัญชีเดี่ยวเท่านั้น (ไม่รวม คณะบุคคล มูลนิธิ  วัด สมาคม โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย)
 3. จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 2,000,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปต้องฝากไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดต้องไม่เกิน 30,000,000 บาท
 4. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับผู้ฝากรายใหม่ตามอัตราที่ระบุไว้ สำหรับรายการฝากของผู้ฝากที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝาก และตั๋วแลกเงินกับธนาคาร และได้ทำการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้กับธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ก.พ.62
 5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยแบบเมื่อครบกำหนดฝาก ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 3 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
 7. ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ก.พ. 62 ถึง 31 มี.ค. 62
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
1 มี.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ