• บัญชีฝากประจำพิเศษ 3 เดือน (เฉพาะลูกค้ารายใหม่) ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)

  ดอกเบี้ย : 1.500 - 2.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 62
  • 5,823
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำระยะสั้น 3 เดือน สำหรับลูกค้ารายใหม่
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 30,000,000 บาท
  • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  เกียรตินาคิน
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีฝากประจำพิเศษ 3 เดือน (เฉพาะลูกค้ารายใหม่)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  2,000,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  3 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3 เดือน ตั้งแต่ 2,000,000 ถึง 9,999,999 1.500 % - - - -
  ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 29,999,999 1.750 % - - - -
  ตั้งแต่ 30,000,000 2.000 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
  2. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เฉพาะชื่อบัญชีเดี่ยวเท่านั้น (ไม่รวม คณะบุคคล มูลนิธิ  วัด สมาคม โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย)
  3. จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 2,000,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปต้องฝากไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดต้องไม่เกิน 30,000,000 บาท
  4. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับผู้ฝากรายใหม่ตามอัตราที่ระบุไว้ สำหรับรายการฝากของผู้ฝากที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝาก และตั๋วแลกเงินกับธนาคาร และได้ทำการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้กับธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ก.พ.62
  5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยแบบเมื่อครบกำหนดฝาก ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
  6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 3 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
  7. ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ก.พ. 62 ถึง 31 มี.ค. 62
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 มี.ค. 62
  แนะนำเงินฝากประจำ