บัญชี :
บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 12 เดือน ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 12 เดือน ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 2.100 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน สำหรับผู้ฝากรายใหม่ (New CIF) เท่านั้น เมื่อเปิดบัญชีที่สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้าเท่านั้น

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยเครดิต บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 12 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 50,000 ถึง 3,000,000 2.100 % 2.100 % 2.100 % - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. สำหรับสาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป ธนาคารให้สิทธิ์ในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท สำหรับรายการฝากครั้งต่อๆ ไป รายการละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และยอดเงินฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 3,000,000 บาท จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  2. สำหรับสาขาอื่นๆ ธนาคารให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2559 เท่านั้น
  3. เฉพาะผู้ฝากรายใหม่เท่านั้น ประเภทผู้ฝาก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร และสหกรณ์
  4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน (หลักหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) โดยโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝาก (ชื่อบัญชีเดียวกับบัญชีเงินฝากประจำ) ที่ระบุไว้กับธนาคาร และหากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลา หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามเงื่อนไขในข้อ 5 สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร และการถอนเงินฝากต้องถอนทั้งจำนวนไม่สามารถถอนบางส่วนได้
  5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการ และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่ออัตโนมัติให้ตามระยะเวลาการฝากเดิม และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศในขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีที่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น (หลักหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) เว้นแต่เป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 11 ก.พ. 59
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
8 พ.ค. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ