บัญชี :
บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 4.000 %
Product Highlight
บัญชีฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูงเมื่อเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท (ให้บริการถึงวันที่ 28 ก.พ.61 เท่านั้น)

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยเครดิต บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน (พร้อมประกัน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ตั้งแต่ 1,000 4.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของธนาคาร
  2. ธนาคารกำหนดยอดรับฝากได้สูงสุดเท่ากับทุนประกัน ทั้งนี้ ยอดรับฝากกลุ่มเงินฝากพิเศษสำหรับเปิดบัยชีคู่กับการซื้อประกันชีวิตต้องไม่เกินทุนประกัน
  3. ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ Smile Saving 12/4 หรือ Happy Saving 15/7 หรือ Happy Life 10/5 หรือแบบสะสมทรัพย์อื่น ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผ่านสาขาของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2559 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยนำหลักฐานสำเนาคำขอเอาประกันภัย หรือสำเนาหน้ากรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวข้างต้นมาแสดงต่อธนาคารในวันที่เปิดบัญชี
  4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ เมื่อครบกำหนด กรณีที่ถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่อไปตามระยะเวลาการฝากเงินเดิม และคิดดอกเบี้ยในอัตราตามที่ประกาศในขณะนั้น
  6. ระยะเวลาใช้สิทธิ์เปิดบัญชีกลุ่มเงินฝากพิเศษสำหรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต นับตั้งแต่วันที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตจนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป หรือจนกว่าจะมีประกาศแจ้งปิดรับฝากกลุ่มเงินฝากพิเศษสำหรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต และ 1 กรมธรรม์สามารถใช้สิทธิ์เปิดบัญชีได้ 1 ครั้งเท่านั้น
  7. กรณีไม่ผ่านการพิจารณารับประกันจากบริษัทประกันชีวิต หรือขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแจ้งให้ผู้ฝากมาปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีที่ถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 9 ก.พ. 59
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 มี.ค. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ