บัญชี :
บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 15 เดือน ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 15 เดือน ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 1.900 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 15 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร
 • ให้ดอกเบี้ยสูง และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
 • ให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 - 24 เมษายน 2562 เท่านั้น

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยเครดิต บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 15 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 15 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
15 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
15 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000,000 1.900 % 1.900 % 1.900 % - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท (นับรวมเงินฝากประจำ 12, 18 เดือน และเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน)
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 - 24 เมษายน 2562 เท่านั้น จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และฝากเพิ่มครั้งต่อไป 1,000 บาท ธนาคารงวนสิทธิ์รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท (นับรวมเงินฝากประจำ 12,18 เดือน และเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน)
 2. ระยะเวลาการให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม - 28 ตุลาคม 2561 จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และฝากเพิ่มครั้งต่อไป 1,000 บาท และรับฝากสูงสุดต่ารายไม่เกิน 10 ล้านบาท (นับรวมเงินฝากประจำ 12, 18 เดือน และเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน)
 3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) และหาถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามเงื่อนไขในข้อ 4 
 4. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) เว้นแต่เป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน รับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากแต่ละรายการ และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่ออัตโนมัติให้ตามระยะเวลาการฝากเงินเดิม (ระยะเวลา 15 เดือน) และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ระยะเวลา 12 เดือน ตามประกาศในขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ วันฝากเงินแต่ละรายการนั้น และดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 11 ส.ค. 61 ถึง 24 เม.ย. 62
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
25 เม.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ