บัญชี :
บัญชีฝากประจำก้าวกระโดด 15 เดือน-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีฝากประจำก้าวกระโดด 15 เดือน-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 2.800 %
Product Highlight
เงินฝากก้าวกระโดด ดอกเบี้ยดี สูงสุด 4% ต่อปี เป็นเงินฝากประจำที่ให้ผลตอบแทนสูง เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสุงสุด จ่ายดอกเบี้ยเดือนที่ 6, 12 และ 15 เข้าบัญชีรับโอน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีฝากประจำก้าวกระโดด 15 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำก้าวกระโดด 15 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
15 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
15 เดือน ตั้งแต่ 50,000 2.800 % 2.800 % 2.800 % 2.800 % 2.800 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ 4 ส.ค. 57 ซึ่งบังคับใช้อยู่
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ย วงเงินตั้งแต่ 50,000 บาท มีดังนี้

 1. เดือนที่ 1-6 รับดอกเบี้ยเท่ากับ 2.00% ต่อปี
 2. เดือนที่ 7-12 รับดอกเบี้ยเท่ากับ 3.00% ต่อปี
 3. เดือนที่ 13-15 รับดอกเบี้ยเท่ากับ 4.00% ต่อปี
  (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ = 2.80% ต่อปี) 
เงื่อนไขสำคัญ
:
 • รับฝากตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
 • รับฝากรายการแรก (เปิดบัญชี) ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท รับฝากรายการต่อไปครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • เมื่อเงินฝากรายการใดครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ให้ถือว่าการฝากเงินฝากประจำก้าวกระโดด 15 เดือน สำหรับรายการนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง หากผู้ฝากมิได้ปิดบัญชีเงินฝาก หรือถอนเงินฝาก และ/หรือ ดอกเบี้ยของเงินฝากนั้นคืน หรือถอนบางส่วนโดยยังคงมีเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากจะถือว่าผู้ฝาก ฝากต่อไปในประเภท เงินฝากประจำ 3 เดือน โดยยังคงใช้สมุดคู่ฝากเดิมและเลขที่บัญชีเดิม ทั้งนี้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากในบัญชีดังกล่าวตั้งแต่วันที่ถือว่าเป็นการฝากในประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่จัดอยู่ในประเภทวงเงินฝาก และระยะเวลาการฝากเดียวกัน
 • การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงือนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงือนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอเบี้ยเงินฝากของเงินฝากแต่ละรายการในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำก้าวกระโดด 15 เดือน (ซึ่งธนาคารได้ประกาศเป็นการทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น) ณ วันที่ฝาก โดยจะจ่ายดอกเบี้ยแต่ละรายการ รายการละ 3 งวด
งวดที่ 1 (ดอกเบี้ยของยอดเงินฝากรายการนั้นๆ ของเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 6) จ่ายเมื่อครบกำหนด 6 เดือนนับแต่วันที่ฝากเงินฝากรายการนั้นๆ
งวดที่ 2 (ดอกเบี้ยของยอดเงินฝากรายการนั้นๆ ของเดือนที่ 7 ถึงเดือนที่ 12) จ่ายเมื่อครบกำหนด 12 เดือน นับแต่วันที่ฝากเงินฝากรายการนั้นๆ
และงวดสุดท้าย (ดอกเบี้ยของยอดเงินฝากรายการนั้นๆ ของเดือนที่ 13 ถึงเดือนที่ 15) จ่ายในวันครบกำหนดระยะเวลาการฝากของเงินฝากรายการนั้นๆ โดยโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือเดินสะพัดที่เป็นบัญชีรับโอน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีผู้ฝากถอนเงินฝากประจำก้าวกระโดด 15 เดือน รายการใดก่อนครบกำหนดเวลาการฝากผู้ฝากจะต้องถอนเงินฝากรายการนั้นทั้งจำนวน โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากรายการนั้นๆ ให้กับผู้ฝาก ดังนี้

 • ผู้ฝากตกลงให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับการจ่ายดอบเี้ยเป็นรายงวดดังกล่าวข้างต้น รายการที่ขอถอนนั้นเป็นอันยกเลิก และผู้ฝากตกลงจะชำระดอกเบี้ยทั้งหมดของเงินฝากรายการนั้น ที่ธนาคารได้จ่ายไปตามข้อตกลงดังกล่าว (ถ้ามี) คืนให้แก่ธนาคารพร้อมกับการถอนเงินฝากรายการนั้น
 • เพื่อให้การชำระคืนดอกเบี้ยของผู้ฝากตามข้างต้น เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ธนาคารมีสิทธิที่จะหักเงินฝากรายการนั้น และ/หรือดอกเบี้ยดังจะกล่าวในข้อถัดไป (ถ้ามี) เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยที่ผู้ฝากจะต้องชำระคืนดังกล่าวได้ทันที
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากรายการที่ขอถอนก่อนครบกำหนดนั้น ดังนี้
  - ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
  - ถ้าฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 15 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ธนาคารประกาศจะจ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันที่ฝากเงินรายการนั้น ภายหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว 
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ก.ค. 57 ถึง 31 ส.ค. 57
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ