บัญชี :
บัญชีบัตรเงินฝาก ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีบัตรเงินฝาก ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 1.500 - 1.600 %
Product Highlight
รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ ตลอดระยะเวลาการฝาก สามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้หลากหลายตามความต้องการ เพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยเครดิต บัญชีบัตรเงินฝาก

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีบัตรเงินฝาก
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (ที่ใช้บริการสินเชื่อกับธนาคาร), นิติบุคคลทั่วไป (ที่ใช้บริการสินเชื่อกับธนาคาร), นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร (ที่ใช้บริการสินเชื่อกับธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3-36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.500 % 1.500 % 1.500 % - -
6 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.600 % 1.600 % 1.600 % - -
8 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.600 % 1.600 % 1.600 % - -
9 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.600 % 1.600 % 1.600 % - -
12 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.600 % 1.600 % 1.600 % - -
15 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.600 % 1.600 % 1.600 % - -
18 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.600 % 1.600 % 1.600 % - -
24 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.600 % 1.600 % 1.600 % - -
30 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.600 % 1.600 % 1.600 % - -
36 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.600 % 1.600 % 1.600 % - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ประเภทผู้ฝากเงินเฉพาะผู้ฝากที่ใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารโดยจะต้องนำบัตรเงินฝากดังกล่าวมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคารเท่านั้น และเปิดให้บริการเฉพาะสำนักธุรกิตรัชดาภิเษก
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและฝากเพิ่มครั้งต่อไป 10,000 บาทขึ้นไป
  3. ธนาคารจะออกบัตรเงินฝากให้เป็นรายฉบับ ตามการฝากในแต่ละคราวและบัตรเงินฝากทุกประเภทไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
  4. ธนาคารกำหนดจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร โดยจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีของผู้ฝากเงินที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ได้ระบุไว้
  5. กรณีที่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ เมื่อครบกำหนดถอนเงินจะต้องยื่นบัตรเงินฝากในวันที่ครบกำหนด หากวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการธนาคารให้ยื่นในวันทำการถัดไปและธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราที่กำหนดในบัตรเงินฝากจนถึงวันทำการถัดไปนั้น
  6. กรณีบัตรเงินฝากครบกำหนดแล้ว หากมิได้ถอนเงินคืน ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในส่วนที่เกินวันครบกำหนดให้ ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันถัดจากวันครบกำหนด โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดเป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ธนาคารจะไม่โอนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่แจ้งไว้ในข้อ 4
  7. กรณีบัตรเงินฝากสูญหายจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กับธนาคาร และลงบันทึกประจำวันต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเป็นหลักฐานมอบให้กับธนาคาร และธนาคารจะออกบัตรเงินฝากให้ใหม่ โดยคิดค่าใช้จ่ายฉบับละ 250 บาท
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีที่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ