ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเดินสะพัดพิเศษ(บัญชีมณีมั่งคั่ง)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 1.000 % (มี 20 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 64
  • 23,246
  จุดเด่น
  • บัญชีเดินสะพัดพิเศษ เป็นบัญชีกระแสรายวันเพิ่มสภาพคล่องในการทำธุรกิจ สะดวก คล่องตัวในทุกโอกาส 
  • รับดอกเบี้ยพิเศษเมื่อมียอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเดินสะพัดพิเศษ(บัญชีมณีมั่งคั่ง)
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเดินสะพัดพิเศษ เป็นบัญชีกระแสรายวันเพิ่มสภาพคล่องในการทำธุรกิจ สะดวก คล่องตัวในทุกโอกาส 
  • รับดอกเบี้ยพิเศษเมื่อมียอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 100,000 ถึง 799,999 บาท 1.000 %
  ตั้งแต่ 800,000 ถึง 1,999,999 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 2,000,000 ถึง 4,999,999 บาท 0.300 %
  ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 0.350 %
  นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 100,000 ถึง 799,999 บาท 1.000 %
  ตั้งแต่ 800,000 ถึง 1,999,999 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 2,000,000 ถึง 4,999,999 บาท 0.300 %
  ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 0.350 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 100,000 ถึง 799,999 บาท 1.000 %
  ตั้งแต่ 800,000 ถึง 1,999,999 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 2,000,000 ถึง 4,999,999 บาท 0.300 %
  ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 0.350 %
  ราชการ ตั้งแต่ 100,000 ถึง 799,999 บาท 1.000 %
  ตั้งแต่ 800,000 ถึง 1,999,999 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 2,000,000 ถึง 4,999,999 บาท 0.300 %
  ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 0.350 %
  รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ 100,000 ถึง 799,999 บาท 1.000 %
  ตั้งแต่ 800,000 ถึง 1,999,999 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 2,000,000 ถึง 4,999,999 บาท 0.300 %
  ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 0.350 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  เงื่อนไขดอกเบี้ย

  ยอดเงินฝากคงเหลือตามเงื่อนไข

  • Package1 - (ยอดเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย *Fixed+0.25% ต่อปี
  • Package2 - (ยอดเงิน 2 ล้านบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย *Fixed+0.20%ต่อปี
  • Package3 - (ยอดเงิน 8 แสนบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย *Fixed+0.15% ต่อปี
  • Package4 - (ยอดเงิน 1 แสนบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย *Fixed+0.90% ต่อปี

  ยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่าเงื่อนไข

  • Package1 - (ยอดเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย **Savings
  • Package2 - (ยอดเงิน 2 ล้านบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย **Savings
  • Package3 - (ยอดเงิน 8 แสนบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย **Savings
  • Package4 - (ยอดเงิน 1 แสนบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย **Savings

  *Fixed อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 1 เดือนของวงเงินฝากต่ำสุดของธนาคารที่ธนาคารจ่ายให้กับนิติบุคคลทั่วไป (ประจำ 1 เดือน=0.10% ต่อปี)

  **Savings อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายให้กับนิติบุคคลทั่วไป (ออมทรัพย์=0.05% ต่อปี)

  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นเงินฝากประเภทบัญชีเดินสะพัดแบบมีดอกเบี้ย
  2. เปิดบัญชีใหม่และฝากเงินครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท
  3. ผู้ฝากที่เลือก Package 1, 2และ 3 ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ฝากเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ฝากจะต้องเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นเจ้าของกิจการ และ/หรือ มีวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจกับธนาคาร รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารให้ใช้บริการบัญชีมณีมั่งคั่ง ในนามบุคคลธรรมดา สำหรับผู้ฝากที่เลือก Package 4จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มียอดรายได้รวมไม่เกิน 75,000,000 บาทต่อปีโดยการคำนวณรายได้รวมต่อปีเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยการพิจารณาดังกล่าวเป็นดุลพินิจของธนาคารแต่ฝ่ายเดียว
  4. กรณีบัญชีมณีมั่งคั่ง Package 1, 2และ 3 ผู้ฝากจะนำบัญชีเงินฝากประเภทเดินสะพัดที่มีอยู่กับธนาคารมาใช้เป็นบัญชีมณีมั่งคั่ง หรือผู้ฝากจะเปิดบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีเดินสะพัดกับธนาคารเป็นบัญชีใหม่ก็ได้แต่กรณี Package 4 ผู้ฝากจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีเดินสะพัดกับธนาคารเป็นบัญชีใหม่เท่านั้น
  5. ผู้ฝากสามารถใช้วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี(Overdraft) กับบัญชีมณีมั่งคั่ง ได้โดยผู้ฝากต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีที่ผู้ฝากทำไว้กับธนาคาร โดยในรอบการจ่ายดอกเบี้ย (วันที่1 ถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือน) ใด ผู้ฝากใช้วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยของรอบการจ่ายดอกเบี้ยดังกล่าว สำหรับวันที่มีการใช้วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี
  6. เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับบัญชีมณีมั่งคั่ง ให้แก่ผู้ฝากในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แบบมีสมุดคู่ฝากที่ธนาคารจ่ายให้กับนิติบุคคลทั่วไปในแต่ละวัน ซึ่งธนาคารได้ประกาศเป็นการทั่วไป โดยคำนวณเป็นรายวันและจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันสุดท้ายของเดือนตามเดือนปฏิทิน ในจำนวนที่คงเหลือภายหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย (ถ้ามี) แล้ว โดยธนาคารจะนำดอกเบี้ยดังกล่าวไปทบต้นเพื่อคำนวณดอกเบี้ยต่อไป
  7. เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในกรณีที่ผู้ฝากดำรงยอดเงินฝากคงเหลือขั้นต่ำในบัญชีมณีมั่งคั่ง ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ตลอดรอบการจ่ายดอกเบี้ย (วันที่1 ถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือน) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับยอดเงินฝากในเดือนดังกล่าวให้แก่ผู้ฝาก ตามประเภทแพ็คเกจที่ผู้ฝากได้เลือกไว้ในคำขอใช้บริการบัญชีมณีมั่งคั่ง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างซึ่งคำนวณจากยอดเงินฝากคงเหลือที่ต่ำที่สุดของรอบการจ่ายดอกเบี้ย (วันที่1 ถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือน) นั้น โดยคำนวณ และจ่ายดอกเบี้ยพิเศษให้ในวันสุดท้ายของเดือนตามเดือนปฏิทิน ในจำนวนที่คงเหลือภายหลังจากหัก ภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย (ถ้ามี) แล้ว โดยธนาคารจะนำดอกเบี้ยดังกล่าวไปทบต้นเพื่อคำนวณดอกเบี้ยต่อไป ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ฝากดำรงยอดเงินฝากคงเหลือขั้นต่ำในบัญชีมณีมั่งคั่ง ต่ำกว่าเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากในเดือนดังกล่าวให้แก่ผู้ฝาก ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์แบบมีสมุดคู่ฝากที่จ่ายให้กับนิติบุคคลทั่วไป ตามประเพณีการคิดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์
  8. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์เงื่อนไขและ/หรือวิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม
  9. ในการจ่ายดอกเบี้ยตามความในข้อ 7 ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละต่อปี ที่ประกาศกำหนดไว้ข้างต้น เป็นรายวัน ตามระยะเวลาการฝากเงิน โดย จำนวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคำนวณ คือ 365 วัน (ทั้งนี้ไม่ว่าปี ปฏิทินที่ฝากนั้นจะมี 365 หรือ 366 วัน ก็ตาม) ส่วนกำหนดเวลาการจ่ายดอกเบี้ยรวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้สำหรับการฝากเงินที่ธนาคารกำหนด
  10. บัญชีมณีมั่งคั่ง ไม่สามารถนำไปใช้กับบริการบริหารสภาพคล่อง (SCB Liquidity management System) บริการโอนเงินระหว่างบัญชี(SCB Sweep Account)และบริการโอนเงินเข้าบัญชีเดินสะพัดอัตโนมัติ (Real Time Fund Transfer) ได้
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ ไม่กำหนด
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  29 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน