• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีกระแสรายวันทั่วไป ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 0.125 - 0.250 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 27 เม.ย. 64
  • 6,319
  จุดเด่น
  การทำธุรกิจย่อมต้องการความสะดวกสบายในการบริหารเงิน บัญชีกระแสรายวันช่วยหมุนเวียนธุรกิจด้วยการสั่งจ่ายเช็คแทนเงินสด ซึ่งธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากในอัตราตามประกาศของธนาคารฯ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีกระแสรายวันทั่วไป
  จุดเด่น
  :
  การทำธุรกิจย่อมต้องการความสะดวกสบายในการบริหารเงิน บัญชีกระแสรายวันช่วยหมุนเวียนธุรกิจด้วยการสั่งจ่ายเช็คแทนเงินสด ซึ่งธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากในอัตราตามประกาศของธนาคารฯ
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.250 %
  นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.125 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  ธนาคารฯ ขอกำหนดคุณสมบัติสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

  1. ต้องมีเงินฝากกับ ธอส. ขั้นต่ำ 100,000 บาท และต้องเปิดบัญชีไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมแสดงหลักฐานการฝาก หรือ
  2. มีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ หรือ
  3. ได้รับอนุมัติจากผู้จัดการสาขา หรือหัวหน้างานการเงินขึ้นไป


    

    
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000.- บาทธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับเงินต้นส่วนที่เกิน 10,000.- บาท โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และต้องใช้เช็คในแต่ละเดือนไม่เกิน 20 ฉบับ
  2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง โดยนำฝากเข้าทุกวันสิ้นงวดบัญชี (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม) แต่ถ้าหากผู้ฝากปิดบัญชีไปก่อนที่ธนาคารจะนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีในงวดนั้น ๆ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
  3. หากเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท และหยุดเคลื่อนไหวตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯจะคิดค่ารักษาบัญชีครั้งละ 100 บาท ปีละ 2 ครั้ง
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  27 เม.ย. 64
  แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน