บัญชี :
บัญชีเดินสะพัดพิเศษ(บัญชีธุรกิจ SCB ONE)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเดินสะพัดพิเศษ(บัญชีธุรกิจ SCB ONE)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 0.450 - 0.600 % (มี 12 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเดินสะพัดพิเศษ เป็นบัญชีกระแสรายวันเพิ่มสภาพคล่องในการทำธุรกิจ สะดวก คล่องตัวในทุกโอกาส
 • รับดอกเบี้ยพิเศษเมื่อมียอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีเดินสะพัดพิเศษ(บัญชีธุรกิจ SCB ONE)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเดินสะพัดพิเศษ(บัญชีธุรกิจ SCB ONE)
จุดเด่น
:
 • บัญชีเดินสะพัดพิเศษ เป็นบัญชีกระแสรายวันเพิ่มสภาพคล่องในการทำธุรกิจ สะดวก คล่องตัวในทุกโอกาส 
 • รับดอกเบี้ยพิเศษเมื่อมียอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 800,000 ถึง 1,999,999 บาท 0.450 %
ตั้งแต่ 2,000,000 ถึง 4,999,999 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 0.600 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 800,000 ถึง 1,999,999 บาท 0.450 %
ตั้งแต่ 2,000,000 ถึง 4,999,999 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 0.600 %
ราชการ ตั้งแต่ 800,000 ถึง 1,999,999 บาท 0.450 %
ตั้งแต่ 2,000,000 ถึง 4,999,999 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 0.600 %
รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ 800,000 ถึง 1,999,999 บาท 0.450 %
ตั้งแต่ 2,000,000 ถึง 4,999,999 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 0.600 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:

เงื่อนไขดอกเบี้ยบัญชีธุรกิจ SCB ONE

ยอดเงินฝากคงเหลือตามเงื่อนไข

 • Package1 - Large (ยอดเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย *Fixed-0.15% ต่อปี
 • Package2 - Medium (ยอดเงิน 2 ล้านบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย *Fixed-0.25% ต่อปี
 • Package3 - Small (ยอดเงิน 8 แสนบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย *Fixed-0.30% ต่อปี

ยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่าเงื่อนไข

 • Package1 - Large (ยอดเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย **Savings
 • Package2 - Medium (ยอดเงิน 2 ล้านบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย **Savings
 • Package3 - Small (ยอดเงิน 8 แสนบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย **Savings

*Fixed อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 1 เดือนของวงเงินฝากต่ำสุดของธนาคารที่ธนาคารจ่ายให้กับนิติบุคคลทั่วไป (ประจำ 1 เดือน=0.75% ต่อปี)

**Savings อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายให้กับนิติบุคคลทั่วไป (ออมทรัพย์=0.375% ต่อปี)

 

เงื่อนไขบัญชีธุรกิจ SCB ONE

 • เป็นเงินฝากประเภทบัญชีเดินสะพัดแบบมีดอกเบี้ย
 • เปิดบัญชีใหม่และฝากเงินครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ผู้ฝากต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ในกรณีที่ผู้ฝากดำรงยอดเงินฝากคงเหลือขั้นต่ำในบัญชีเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ตลอดรอบการจ่ายดอกเบี้ย (วันที่ 1 ถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือน) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่ผู้ฝาก ตามรายละเอียดในตารางข้างล่าง โดยคำนวณจากยอดเงินฝากคงเหลือที่ต่ำที่สุดของรอบการจ่ายดอกเบี้ย (วันที่ 1 ถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือน) นั้น โดยคำนวณ และจ่ายดอกเบี้ยพิเศษให้ในวันสิ้นเดือน ภายหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว (ถ้าต้องหักตามกฎหมาย) โดยธนาคารจะนำดอกเบี้ยดังกล่าวไปทบต้นเพื่อคิดคำนวณดอกเบี้ยต่อไป
 • ในการคำนวณดอกเบี้ย ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละต่อปีที่ประกาศกำหนดไว้ข้างต้นเป็นรายวัน ตามระยะเวลาการฝากเงิน โดยจำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณ คือ 365 วัน (ทั้งนี้ไม่ว่าปีปฏิทินที่ฝากนั้นจะมี 365 หรือ 366 วัน ก็ตาม) ส่วนกำหนดเวลาการจ่ายดอกเบี้ยรวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้สำหรับการฝากเงินที่ธนาคารกำหนด 
 • ผู้ฝากสามารถใช้วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) กับบัญชีธุรกิจ SCB ONE ได้ โดยผู้ฝากต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีที่ผู้ขอใช้บริการทำไว้กับธนาคาร โดยในรอบการจ่ายดอกเบี้ย (วันที่ 1 ถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือน) ใด หากผู้ขอใช้บริการใช้วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยอัตราออมทรัพย์ตามจำนวนวันที่ผู้ขอใช้บริการใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี และไม่จ่ายดอกเบี้ยอัตราพิเศษ สำหรับรอบการจ่ายดอกเบี้ย (วันที่ 1 ถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือน) นั้น ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ
 • การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม
 • ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบริการสภาพคล่อง (LMS) บริการโอนเงินระหว่างบัญชี (Sweep) และบริการโอนเงินเข้าบัญชีเดินสะพัด (Real Time Fund Transfer) ได้
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ ไม่กำหนด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ม.ค. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ