• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเดินสะพัดพิเศษ(บัญชีธุรกิจ SCB ONE)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ย : 0.450 - 1.000 % (มี 17 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 63
  • 18,426
  จุดเด่น
  • บัญชีเดินสะพัดพิเศษ เป็นบัญชีกระแสรายวันเพิ่มสภาพคล่องในการทำธุรกิจ สะดวก คล่องตัวในทุกโอกาส 
  • รับดอกเบี้ยพิเศษเมื่อมียอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเดินสะพัดพิเศษ(บัญชีธุรกิจ SCB ONE)
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเดินสะพัดพิเศษ เป็นบัญชีกระแสรายวันเพิ่มสภาพคล่องในการทำธุรกิจ สะดวก คล่องตัวในทุกโอกาส 
  • รับดอกเบี้ยพิเศษเมื่อมียอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (Package 4 มณีมั่งคั่ง)
  ตั้งแต่ 100,000 บาท 1.000 %
  นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 100,000 ถึง 799,999 บาท 1.000 %
  ตั้งแต่ 800,000 ถึง 1,999,999 บาท 0.450 %
  ตั้งแต่ 2,000,000 ถึง 4,999,999 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 0.600 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 100,000 ถึง 799,999 บาท 1.000 %
  ตั้งแต่ 800,000 ถึง 1,999,999 บาท 0.450 %
  ตั้งแต่ 2,000,000 ถึง 4,999,999 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 0.600 %
  ราชการ ตั้งแต่ 100,000 ถึง 799,999 บาท 1.000 %
  ตั้งแต่ 800,000 ถึง 1,999,999 บาท 0.450 %
  ตั้งแต่ 2,000,000 ถึง 4,999,999 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 0.600 %
  รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ 100,000 ถึง 799,999 บาท 1.000 %
  ตั้งแต่ 800,000 ถึง 1,999,999 บาท 0.450 %
  ตั้งแต่ 2,000,000 ถึง 4,999,999 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 0.600 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  เงื่อนไขดอกเบี้ยบัญชีธุรกิจ SCB ONE

  ยอดเงินฝากคงเหลือตามเงื่อนไข

  • Package1 - (ยอดเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย *Fixed+0.35% ต่อปี
  • Package2 - (ยอดเงิน 2 ล้านบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย *Fixed+0.25%ต่อปี
  • Package3 - (ยอดเงิน 8 แสนบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย *Fixed+0.20% ต่อปี
  • Package4 - (ยอดเงิน 1 แสนบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย *Fixed+0.75% ต่อปี

  ยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่าเงื่อนไข

  • Package1 - (ยอดเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย **Savings
  • Package2 - (ยอดเงิน 2 ล้านบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย **Savings
  • Package3 - (ยอดเงิน 8 แสนบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย **Savings
  • Package4 - (ยอดเงิน 1 แสนบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย **Savings

  *Fixed อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 1 เดือนของวงเงินฝากต่ำสุดของธนาคารที่ธนาคารจ่ายให้กับนิติบุคคลทั่วไป (ประจำ 1 เดือน=0.25% ต่อปี)

  **Savings อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายให้กับนิติบุคคลทั่วไป (ออมทรัพย์=0.075% ต่อปี)

   

  เพิ่มเติมสำหรับ Package 4 

  • กรณีผู้ฝากเป็นนิติบุคคล จะต้องมียอดรายได้รวม ไม่เกิน 75,000,000 บาท ต่อปี
  • รับฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา (ยอดเงิน 1 แสนบาทขึ้นไป) อัตราดอกเบี้ย *Fixed+0.75% ต่อปี และกรณียอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่าเงื่อนไข รับอัตราดอกเบี้ย **Savings
  เงื่อนไขสำคัญ
  :

  เงื่อนไขบัญชีธุรกิจ SCB ONE

  1. เป็นเงินฝากประเภทบัญชีเดินสะพัดแบบมีดอกเบี้ย
  2. ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น
  3. เปิดบัญชีใหม่และฝากเงินครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท
  4. ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ฝากที่ขอใช้บริการบัญชีธุรกิจ SCB ONE จะต้องเป็น
   4.1 ผู้ใช้บริการธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ (SCB Business Net) หรือ
   4.2 ผู้ใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเพื่อธุรกิจ (SCB Business Anywhere) หรือ
   4.3 นิติบุคคลที่นำบัญชีเงินฝากมากำหนดใช้ในบริการ SCB Easy Application หรือ
   4.4 ผู้ใช้บริการประเภทอื่นใดตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ซึ่งธนาคารจะแจ้ง หรือประกาศให้ทราบ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ฝากยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการใน 4 ข้อข้างต้น ผู้ฝากต้องขอใช้บริการดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน พร้อมกับการขอใช้บริการบัญชีธุรกิจ SCB ONE และต้องได้รับอนุมัติจากธนาคารให้ใช้บริการดังกล่าว
  5. ในกรณีที่เปิดบัญชีธุรกิจ SCB ONE ในนามบุคคลธรรมดา บคคลธรรมดาจะต้องเป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นเจ้าของกิจการ และ/หรือ มีวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจกับธนาคาร รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารให้ใช้บริการ SCB ONE ในนามบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยการพิจารณาดังกล่วเป็นดุลยพินิจของธนาคารแต่ฝ่ายเดียว
  6. ผู้ฝากจะนำบัญชีเงินฝากเดินสะพัดที่มีอยู่กับธนาคารมาใช้เป็นบัญชีธุรกิจ SCB ONE หรือผู้ฝากจะเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเดินสะพัดกับธนาคารเป็นบัญชีใหม่ก็ได้
  7. ในกรณีที่ผู้ฝากใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับบัญชีธุรกิจ SCB ONE ให้แก่ผู้ฝากในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แบบมีสมุดคู่ฝากที่ธนาคารจ่ายให้กับนิติบัคคลทั่วไปในแต่ละวัน โดยคำนวณเป็นรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันสุดท้ายของเดือน ตามเดือนปฏิทนในจำนวนที่คงเหลือภายหลังจากที่หักภาษี ณที่จ่ายตามกฎหมาย (ถ้ามี) แล้ว โดยธนาคารจำนำดอกเบี้ยดังกล่าวไปทบต้นเพื่อคำนวณดอกเบี้ยต่อไป
  8. ในกรณีที่ผู้ฝากดำรงยอดเงินฝากคงเหลือขั้นต่ำในบัญชีเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ตลอดรอบการจ่ายดอกเบี้ย (วันที่ 1 ถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือน) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่ผู้ฝาก ตามรายละเอียดในตารางข้างล่าง โดยคำนวณจากยอดเงินฝากคงเหลือที่ต่ำที่สุดของรอบการจ่ายดอกเบี้ย (วันที่ 1 ถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือน) นั้น โดยคำนวณ และจ่ายดอกเบี้ยพิเศษให้ในวันสิ้นเดือน ภายหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว (ถ้าต้องหักตามกฎหมาย) โดยธนาคารจะนำดอกเบี้ยดังกล่าวไปทบต้นเพื่อคิดคำนวณดอกเบี้ยต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ฝากดำรงยอดเงินฝากคงเหลือขั้นต่ำในบัญชีธุรกิจ SCB ONE ต่ำกว่าเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากในเดือนดังกล่าว ให้แก่ผู้ฝากในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์แบบมีสมุดคู่ฝากที่จ่ายให้กับนิติบุคคลทั่วไป 
  9. ในการคำนวณดอกเบี้ย ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละต่อปีที่ประกาศกำหนดไว้ข้างต้นเป็นรายวัน ตามระยะเวลาการฝากเงิน โดยจำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณ คือ 365 วัน (ทั้งนี้ไม่ว่าปีปฏิทินที่ฝากนั้นจะมี 365 หรือ 366 วัน ก็ตาม) ส่วนกำหนดเวลาการจ่ายดอกเบี้ยรวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้สำหรับการฝากเงินที่ธนาคารกำหนด 
  10. ผู้ฝากสามารถใช้วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) กับบัญชีธุรกิจ SCB ONE ได้ โดยผู้ฝากต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีที่ผู้ขอใช้บริการทำไว้กับธนาคาร โดยในรอบการจ่ายดอกเบี้ย (วันที่ 1 ถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือน) ใด หากผู้ฝากใช้วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยของรอบการจ่ายดอกเบี้ยดังกล่าว สำหรับวันที่มีการใช้วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี 
  11. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม
  12. ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบริการสภาพคล่อง (LMS) บริการโอนเงินระหว่างบัญชี (Sweep) และบริการโอนเงินเข้าบัญชีเดินสะพัด (Real Time Fund Transfer) ได้
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ ไม่กำหนด
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  25 มี.ค. 63
  แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน