บัญชี :
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 0.125 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันสำหรับลูกค้านิติบุคคล เปิดบัญชีคู่กับบริการ Internet Banking (dBanking) ของธนาคาร ให้ดอกเบี้ยเหมือนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านบัญชีกระแสรายวัน Premium Current Plus

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันสำหรับลูกค้านิติบุคคล เปิดบัญชีคู่กับบริการ Internet Banking (dBanking) ของธนาคาร ให้ดอกเบี้ยเหมือนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านบัญชีกระแสรายวัน Premium Current Plus
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.125 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.125 %
ราชการ ทุกจำนวน 0.125 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.125 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ไม่ให้บริการเปิดบัญชีใหม่สำหรับลูกค้าประเภท บริษัทประกันภัย และบริษัทประกันชีวิต 
 • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2559 จะได้รับดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีใหม่ พร้อมสมัครใช้บริการ Internet Banking (dbanking) ของธนาคาร
 2. รับฝากลูกค้าเฉพาะนิติบุคคลทั่วไป ราชการ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ ยกเว้น สถาบันการเงิน กองทุน และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 3. จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ขึ้นไป หรือตามประกาศธนาคาร
 4. ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรายเดือน เดือนละ 299 บาท ต่อบัญชี หรือตามประกาศธนาคาร โดยธนาคารจะดำเนินการหักจากบัญชีล่วงหน้าทุกวันสิ้นเดือนก่อนที่จะใช้บริการ
 5. ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus ติดต่อกัน 3 เดือน ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ และเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์เป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันปกติ โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันดังกล่าวเพื่อชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนที่ค้างชำระต่อไป
 6. ลูกค้าจะได้รับบัตร Bussiness บัญชีเพื่อธุรกิจ ที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี เลขที่เจ้าของบัญชี และประเภทผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสมัครใช้บริการเพื่อใช้แสดงสิทธิยกเว้น หรือลดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมตามที่ธนาคารกำหนด หลังจากเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus ประมาณ 10 วันทำการ หรือตามที่ธนาคารประกาศ โดยลูกค้าจะต้องรับบัตรที่สำนัก/สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิในการยกเลิกบัตร Bussiness บัญชีเพื่อธุรกิจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เว้นแต่การยกเลิกดังกล่าว ทำให้ลูกค้าเสียผลประโยชน์ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ณ ที่สำนักงานสาขา และเว็บไซต์ของธนาคาร
 7. ลูกค้าสามารถนำบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus ทำธุรกรรมผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือลดค่าธรรมเนียมการทำรายการ และสามารถทำรายการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมได้ตามประกาศธนาคาร (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสาขาของธนาคาร)
 8. ลูกค้าต้องแสดงบัตร Business บัญชีเพื่อธุรกิจทุกครั้ง เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่สาขาธนาคาร
 9. ธนาคารสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ข้างต้น เฉพาะธุรกรรมที่ทำผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus เลขที่ตามหน้าบัตร Business บัญชีเพื่อธุรกิจเท่านั้น ลูกค้าไม่สามารถให้บุคคลอื่นใช้สิทธิประโยชน์แทนหรือใช้ร่วมกับบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่น
 10. กรณีลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus หรือเปลี่ยนแปลงเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันประเภทอื่น ลูกค้าต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อปิดบัญชี หรือดำเนินการตามวิธีอื่นที่ธนาคารจะกำหนดต่อไปในภายหน้า และลูกค้าจะต้องคืนบัตร Business บัญชีเพื่อธุรกิจให้กับธนาคาร
 11. กรณีผู้ใช้บริการขอบัตร Business บัญชีเพื่อธุรกิจมากกว่า 1 ใบต่อบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมออกบัตร Business บัญชีเพื่อธุรกิจบัตรละ 50 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะบัตรแรกต่อบัญชี)
 12. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus สามารถใช้เป็นบัญชีที่มีวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชีได้
 13. ธนาคารไม่อนุญาตให้ใชับัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus ร่วมกับบริการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (บริการ Cash Link) 
 14. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยให้ตามยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน และสามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะสาขาที่เปิดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น)
 15. อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
 16. การปิดบัญชีต้องปิดที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น 
 17. การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 18. ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 19. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ลูกค้าเสียผลประโยชน์ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ณ ที่ทำการสำนักงานสาขา และเว็บไซต์ของธนาคาร
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 2 ก.พ. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ