บัญชี :
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 0.125 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สามารถใช้ร่วมกับบัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็มได้ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ ส่วนลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างๆผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more ตามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สามารถใช้ร่วมกับบัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็มได้ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ ส่วนลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างๆผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more ตามที่ธนาคารกำหนด
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.125 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาต่างชาติที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ
 2. จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ขึ้นไป หรือตามประกาศธนาคาร
 3. ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรายเดือน เดือนละ 199 บาท ต่อบัญชี หรือตามประกาศธนาคาร โดยธนาคารจะดำเนินการหักจากบัญชีล่วงหน้าทุกวันสิ้นเดือนก่อนใช้บริการ
 4. ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more ติดต่อกัน 3 เดือน ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ และเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์เป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันปกติ โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันดังกล่าวเพื่อชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนที่ค้างชำระต่อไป
 5. ลูกค้าจะได้รับบัตร Bussiness บัญชีเพื่อธุรกิจ ที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี เลขที่เจ้าของบัญชี และประเภทผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ เพื่อใช้แสดงสิทธิยกเว้น หรือลดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมตามที่ธนาคารกำหนด หลังจากเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more ประมาณ 10 วันทำการ หรือตามที่ธนาคารประกาศ โดยลูกค้าจะต้องรับบัตรที่สำนัก/สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิในการยกเลิกบัตร Bussiness บัญชีเพื่อธุรกิจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เว้นแต่การยกเลิกดังกล่าว ทำให้ลูกค้าเสียผลประโยชน์ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ณ ที่สำนักงานสาขา และเว็บไซต์ของธนาคาร
 6. ลูกค้าสามารถนำบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more ทำธุรกรรมผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือลดค่าธรรมเนียมการทำรายการ และสามารถทำรายการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมได้ตามประกาศธนาคาร (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสาขาของธนาคาร)
 7. ลูกค้าต้องแสดงบัตร Business บัญชีเพื่อธุรกิจทุกครั้ง เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่สาขาธนาคาร
 8. ธนาคารสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ข้างต้น เฉพาะธุรกรรมที่ทำผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more เลขที่ตามหน้าบัตร Business บัญชีเพื่อธุรกิจเท่านั้น ลูกค้าไม่สามารถให้บุคคลอื่นใช้สิทธิประโยชน์แทนหรือใช้ร่วมกับบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่น
 9. กรณีลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more หรือเปลี่ยนแปลงเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันประเภทอื่น ลูกค้าต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อปิดบัญชี หรือดำเนินการตามวิธีอื่นที่ธนาคารจะกำหนดต่อไปในภายหน้า และลูกค้าจะต้องคืนบัตร Business บัญชีเพื่อธุรกิจให้กับธนาคาร
 10. กรณีผู้ใช้บริการขอบัตร Business บัญชีเพื่อธุรกิจมากกว่า 1 ใบต่อบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมออกบัตร Business บัญชีเพื่อธุรกิจบัตรละ 50 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะบัตรแรกต่อบัญชี)
 11. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็มได้
 12. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more สามารถใช้เป็นบัญชีที่มีวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชีได้
 13. ธนาคารไม่อนุญาตให้ใชับัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more ร่วมกับบริการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (บริการ Cash Link) 
 14. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยให้ตามยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน และสามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะสาขาที่เปิดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น)
 15. อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
 16. การปิดบัญชีต้องปิดที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 17. การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 18. ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 19. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ลูกค้าเสียผลประโยชน์ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ณ ที่ทำการสำนักงานสาขา และเว็บไซต์ของธนาคาร
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 2 ก.พ. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน