• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more ธนาคารธนชาต (Thanachart)

  สินค้านี้ ไม่มีจำหน่ายแล้ว !
  ดอกเบี้ย : ไม่มีดอกเบี้ย
  • ข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค. 63
  • 3,727
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สามารถใช้ร่วมกับบัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็มได้ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ ส่วนลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more ตามที่ธนาคารกำหนด

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สามารถใช้ร่วมกับบัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็มได้ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ ส่วนลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more ตามที่ธนาคารกำหนด
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาต่างชาติที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ขึ้นไป หรือตามประกาศธนาคาร
  3. ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรายเดือน เดือนละ 199 บาท ต่อบัญชี หรือตามประกาศธนาคาร โดยธนาคารจะดำเนินการหักจากบัญชีล่วงหน้าทุกวันสิ้นเดือนก่อนใช้บริการ
  4. ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more ติดต่อกัน 3 เดือน ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ และเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์เป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันปกติ โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันดังกล่าวเพื่อชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนที่ค้างชำระต่อไป
  5. ลูกค้าจะได้รับบัตร Bussiness บัญชีเพื่อธุรกิจ ที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี เลขที่เจ้าของบัญชี และประเภทผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ เพื่อใช้แสดงสิทธิยกเว้น หรือลดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมตามที่ธนาคารกำหนด หลังจากเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more ประมาณ 10 วันทำการ หรือตามที่ธนาคารประกาศ โดยลูกค้าจะต้องรับบัตรที่สำนัก/สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิในการยกเลิกบัตร Bussiness บัญชีเพื่อธุรกิจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เว้นแต่การยกเลิกดังกล่าว ทำให้ลูกค้าเสียผลประโยชน์ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ณ ที่สำนักงานสาขา และเว็บไซต์ของธนาคาร
  6. ลูกค้าสามารถนำบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more ทำธุรกรรมผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือลดค่าธรรมเนียมการทำรายการ และสามารถทำรายการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมได้ตามประกาศธนาคาร (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสาขาของธนาคาร)
  7. ลูกค้าต้องแสดงบัตร Business บัญชีเพื่อธุรกิจทุกครั้ง เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่สาขาธนาคาร
  8. ธนาคารสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ข้างต้น เฉพาะธุรกรรมที่ทำผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more เลขที่ตามหน้าบัตร Business บัญชีเพื่อธุรกิจเท่านั้น ลูกค้าไม่สามารถให้บุคคลอื่นใช้สิทธิประโยชน์แทนหรือใช้ร่วมกับบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่น
  9. กรณีลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more หรือเปลี่ยนแปลงเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันประเภทอื่น ลูกค้าต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อปิดบัญชี หรือดำเนินการตามวิธีอื่นที่ธนาคารจะกำหนดต่อไปในภายหน้า และลูกค้าจะต้องคืนบัตร Business บัญชีเพื่อธุรกิจให้กับธนาคาร
  10. กรณีผู้ใช้บริการขอบัตร Business บัญชีเพื่อธุรกิจมากกว่า 1 ใบต่อบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมออกบัตร Business บัญชีเพื่อธุรกิจบัตรละ 50 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะบัตรแรกต่อบัญชี)
  11. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็มได้
  12. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more สามารถใช้เป็นบัญชีที่มีวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชีได้
  13. ธนาคารไม่อนุญาตให้ใชับัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more ร่วมกับบริการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (บริการ Cash Link) 
  14. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยให้ตามยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน และสามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะสาขาที่เปิดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น)
  15. อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever - more เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
  16. การปิดบัญชีต้องปิดที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
  17. การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
  18. ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  19. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ลูกค้าเสียผลประโยชน์ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ณ ที่ทำการสำนักงานสาขา และเว็บไซต์ของธนาคาร
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 2 ก.พ. 58
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1770
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  3 ส.ค. 63
  แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน