บัญชี :
บัญชีกระแสรายวันพิเศษ-ทิสโก้ (TISCO)
บัญชีกระแสรายวันพิเศษ-ทิสโก้ (TISCO)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.000 % (มี 20 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เป็นบัญชีที่ช่วยให้บริหารเงินอย่างคุ้มค่า ด้วยบัญชีเช็คมีดอกเบี้ย หรือกระแสรายวันพิเศษที่ให้ผลตอบแทนเช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ทิสโก้ บัญชีกระแสรายวันพิเศษ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทิสโก้
ชื่อบัญชี
:
บัญชีกระแสรายวันพิเศษ
จุดเด่น
:
เป็นบัญชีที่ช่วยให้บริหารเงินอย่างคุ้มค่า ด้วยบัญชีเช็คมีดอกเบี้ย หรือกระแสรายวันพิเศษที่ให้ผลตอบแทนเช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 100,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 100,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 1.000 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
นิติบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 100,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 100,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 0.850 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ไม่เกิน 100,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 100,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 1.000 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
ราชการ ไม่เกิน 100,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 100,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 0.850 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
รัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 100,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 100,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 0.850 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปิดบัญชีสำหรับผู้ใช้บริการกรณีที่ใช้ตราประทับเป็นเงื่อนไขในการสั่งจ่าย และตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร
  2. หากยอดเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่า 100,000 บาทต่อเดือน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามประกาศของธนาคาร
  3. การถอนเงินจากบัญชีต้องใช้เช็ค
  4. บัญชีนี้ไม่สามารถใช้คู่กับวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีได้่
  5. ในกรณีที่บัญชีของผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะถือว่าเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว และจะระงับการทำรายการทุกประเภทจนกว่าผู้ใช้บริการจะมาติดต่อทำรายการกับธนาคารด้วยตนเอง และธนาคารอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามประกาศของธนาคาร
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีลูกค้าปิดบัญชีในช่วงเวลา 3 เดือน นับจากวันฝากเงินครั้งแรก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย โดยลูกค้าจะต้องคืนดอกเบี้ยที่ได้รับในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งหมด (ถ้ามี) แก่ธนาคาร

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2633 6000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ