บัญชี :
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 0.375 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
การทำธุรกิจย่อมต้องการความสะดวกสบายในการบริหารเงิน บัญชีกระแสรายวันช่วยหมุนเวียนธุรกิจด้วยการสั่งจ่ายเช็คแทนเงินสด ซึ่งธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากในอัตราตามประกาศของธนาคารฯ

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ บัญชีกระแสรายวันทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป
จุดเด่น
:
การทำธุรกิจย่อมต้องการความสะดวกสบายในการบริหารเงิน บัญชีกระแสรายวันช่วยหมุนเวียนธุรกิจด้วยการสั่งจ่ายเช็คแทนเงินสด ซึ่งธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากในอัตราตามประกาศของธนาคารฯ
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.375 %
นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.375 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.375 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

ธนาคารฯ ขอกำหนดคุณสมบัติสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

 1. ต้องมีเงินฝากกับ ธอส. ขั้นต่ำ 100,000 บาท และต้องเปิดบัญชีไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมแสดงหลักฐานการฝาก หรือ
 2. มีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ หรือ
 3. ได้รับอนุมัติจากผู้จัดการสาขา หรือหัวหน้างานการเงินขึ้นไป


   

   
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000.- บาทธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับเงินต้นส่วนที่เกิน 10,000.- บาท โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และต้องใช้เช็คในแต่ละเดือนไม่เกิน 20 ฉบับ
 2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง โดยนำฝากเข้าทุกวันสิ้นงวดบัญชี (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม) แต่ถ้าหากผู้ฝากปิดบัญชีไปก่อนที่ธนาคารจะนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีในงวดนั้น ๆ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
 3. หากเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท และหยุดเคลื่อนไหวตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯจะคิดค่ารักษาบัญชีครั้งละ 100 บาท ปีละ 2 ครั้ง
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน