บัญชี :
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป ทิสโก้ (TISCO)
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป ทิสโก้ (TISCO)
ดอกเบี้ย : 0.000 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เป็นบัญชีที่ให้ความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้เช็คสั่งจ่ายแทนเงินสด

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ทิสโก้ บัญชีกระแสรายวันทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทิสโก้
ชื่อบัญชี
:
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป
จุดเด่น
:
เป็นบัญชีที่ให้ความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้เช็คสั่งจ่ายแทนเงินสด
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
20,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
ราชการ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปิดบัญชีสำหรับผู้ใช้บริการกรณีที่ใช้ตราประทับเป็นเงื่อนไขในการสั่งจ่าย และตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร
  2. หากยอดเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามประกาศของธนาคาร
  3. การถอนเงินจากบัญชีต้องใช้เช็ค
  4. ในกรณีที่บัญชีของผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะถือว่าเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว และจะระงับการทำรายการทุกประเภท จนกวาผู้ใช้บริการจะมาติดต่อทำรายการกับธนาคารด้วยตนเอง และธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามประกาศของธนาคาร
การจ่ายดอกเบี้ย
:

ไม่มีดอกเบี้ย

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

สามารถถอนได้

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2633 6000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ