• บัญชี Premium Current-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

  ดอกเบี้ย : 0.125 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ย. 59
  • 78,592
  จุดเด่น
  เป็นบัญชีกระแสรายวันที่ให้ดอกเบี้ยเหมือนบัญชีออมทรัพย์ แต่พิเศษกว่าโดยการจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน และมีความคล่องตัวด้วยการใช้เช็คในการเบิกจ่าย

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ธนชาต
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชี Premium Current
  จุดเด่น
  :
  เป็นบัญชีกระแสรายวันที่ให้ดอกเบี้ยเหมือนบัญชีออมทรัพย์ แต่พิเศษกว่าโดยการจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน และมีความคล่องตัวด้วยการใช้เช็คในการเบิกจ่าย
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.125 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.125 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.125 %
  ราชการ ทุกจำนวน 0.125 %
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.125 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  2. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ยกเว้น สถาบันการเงินและผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
  3. จะมีค่ารักษาบัญชี 100 บาท/เดือนหากมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน (ยกเว้นบัญชีที่มีวงเงิน O/D ซึ่งจะได้รับการยกเว้นค่ารักษาบัญชี)
  4. เป็นบัญชีที่ไม่มีสมุดคู่ฝาก และใช้เช็คในการสั่งจ่ายหรือเบิกถอนเงินจากบัญชี
  5. ธนาคารจะจัดส่งใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) ให้แก่ผู้ฝาก
  6. สามารถใช้ร่วมกับบัตร ATM และ บัตร Debit ในการถอน/โอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มของทุกธนาคารทั่วประเทศ
  7. สามารถใช้ร่วมกับ Cash Link Account บริการโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีกระแสรายวัน
  8. สามารถขอใช้บริการสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (O/D)
  9. สามารถใช้บริหารหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ
  10. สามารถสอบถามยอดเงินในบัญชีและขอ Statement ผ่าน Thanachart Contact Center 1770 และ THANACHART I-Net
  11. การปิดบัญชีต้องปิดที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
  12. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยให้ตามยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน และ สามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ของทุกเดือน (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดธนาคาร) และดอกเบี้ยจะถูกโอนเข้าบัญชีกระแสรายวัน Premium Current โดยอัตโนมัติ
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1770
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน