บัญชี :
บัญชี Premium Current ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชี Premium Current ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 0.125 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เป็นบัญชีกระแสรายวันที่ให้ดอกเบี้ยเหมือนบัญชีออมทรัพย์ แต่พิเศษกว่าโดยการจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน และมีความคล่องตัวด้วยการใช้เช็คในการเบิกจ่าย

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต บัญชี Premium Current

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชี Premium Current
จุดเด่น
:
เป็นบัญชีกระแสรายวันที่ให้ดอกเบี้ยเหมือนบัญชีออมทรัพย์ แต่พิเศษกว่าโดยการจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน และมีความคล่องตัวด้วยการใช้เช็คในการเบิกจ่าย
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.125 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.125 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.125 %
ราชการ ทุกจำนวน 0.125 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.125 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 2. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ยกเว้น สถาบันการเงินและผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 3. จะมีค่ารักษาบัญชี 100 บาท/เดือนหากมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน (ยกเว้นบัญชีที่มีวงเงิน O/D ซึ่งจะได้รับการยกเว้นค่ารักษาบัญชี)
 4. เป็นบัญชีที่ไม่มีสมุดคู่ฝาก และใช้เช็คในการสั่งจ่ายหรือเบิกถอนเงินจากบัญชี
 5. ธนาคารจะจัดส่งใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) ให้แก่ผู้ฝาก
 6. สามารถใช้ร่วมกับบัตร ATM และ บัตร Debit ในการถอน/โอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มของทุกธนาคารทั่วประเทศ
 7. สามารถใช้ร่วมกับ Cash Link Account บริการโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีกระแสรายวัน
 8. สามารถขอใช้บริการสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (O/D)
 9. สามารถใช้บริหารหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ
 10. สามารถสอบถามยอดเงินในบัญชีและขอ Statement ผ่าน Thanachart Contact Center 1770 และ THANACHART I-Net
 11. การปิดบัญชีต้องปิดที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 12. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยให้ตามยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน และ สามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ของทุกเดือน (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดธนาคาร) และดอกเบี้ยจะถูกโอนเข้าบัญชีกระแสรายวัน Premium Current โดยอัตโนมัติ
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน