บัญชี :
ตั๋วแลกเงิน (B/E)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ตั๋วแลกเงิน (B/E)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 1.150 - 1.450 %
Product Highlight
ตั๋วแลกเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นตราสารการเงินที่ผู้ถือตั๋วแลกเงินมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารผู้ออกตั๋วแลกเงิน จำหน่ายขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และห้ามไถ่ถอนก่อนครบกำหนด

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ตั๋วแลกเงิน (B/E)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
ตั๋วแลกเงิน (B/E)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, ผู้ฝากประเภทอื่น (กองทุน, สถาบันการเงิน)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก รายละเอียด บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
ระหว่าง 7 วัน ถึง 31 วัน ตั้งแต่ 10,000,000 n/a 1.150 % 1.150 % - - -
ระหว่าง 32 วัน ถึง 89 วัน ตั้งแต่ 10,000,000 n/a 1.150 % 1.150 % - - -
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 4 เดือน29 วัน ตั้งแต่ 10,000,000 ระยะเวลาฝาก 90 ถึง 179 วัน 1.150 % 1.150 % - - -
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 8 เดือน29 วัน ตั้งแต่ 10,000,000 ระยะเวลาฝาก 180 ถึง 269 วัน 1.350 % 1.350 % - - -
9 เดือน ตั้งแต่ 10,000,000 ระยะเวลาฝาก 270 วัน 1.450 % 1.450 % - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ห้ามไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. บุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลธรรมดา, คณะบุคคล, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, ธุรกิจเอกชนที่มิได้ดำเนินการในรูปนิติบุคคล, บุคคลต่างชาติซึ่งมีใบอนุญาตให้ทำงาน (Work Permit) รวมคู่สมรส และนักเรียนต่างชาติ
 2. นิติบุคคลทั่วไป หมายถึง บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชนจำกัด, รัฐวิสาหกิจในรูปบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล, องค์กรที่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายเฉพาะอื่นๆ, โรงเรียนราษฎร์, สภาบันการศึกษาของเอกชน, นิติบุคคลอาคารชุด
 3. กองทุน หมายถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข., กองทุนประกันสังคม, กองทุนทดแทน, กองทุนอื่นๆ ที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ (ยกเว้นกรณีกองทุนส่วนบุคคล ให้มีสถานภาพเป็นไปตามสถานภาพของบุคคลที่ป็นเจ้าของทรัพย์สิน กล่าวคือ หากเจ้าของทรัพย์สินเป็นบุคคลธรรมดา กองทุนส่วนบุคคลจะมีสถานภาพเป็นบุคคลธรรมดา แต่หากเจ้าของทรัพย์สิน เป็นนิติบุคคล กองทุนส่วนบุคคลก็จะมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล หรือ หากเจ้าของทรัพย์สินเป็นหน่วยงานราชการ กองทุนส่วนบุคคลเพื่อหน่วยงานราชการก็จะมีสถานภาพเป็นหน่วยงานราชการ เป็นต้น)
 4. สถาบันการเงินในประเทศ หมายถึง สถาบันการเงินในประเทศ, ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ, สถาบันการเงนิพเิศษของรัฐ, กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ, สถาบันการเงิน, สถาบันประกันเงินฝาก, บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย, บริษัทเงินทุน/บริษัทหลักทรัพย์, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม, บริษัทเครดติฟองซิเอร์, บริษัทประกันชีวิต
 5. ในการขอซื้อตั๋วแลกเงินแต่ละฉบับจากธนาคาร จะต้องมีจำนวนเงินขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
 6. ธนาคารฯ จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
 7. ห้ามไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
 8. เมื่อครบกำหนด ธนาคารฯ จะดำเนินการชำระคืนดอกเบี้ยและเงินต้น
 9. ธนาคารฯ จะมีการหักภาษีตากรายได้ดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด
 10. ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ตั๋วแลกเงินนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากทั้งจำนวน
 12. ตั๋วแลกเงินนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2359-0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ