บัญชี :
ตั๋วแลกเงินแบบไม่มีสมุดแสดงรายการ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ตั๋วแลกเงินแบบไม่มีสมุดแสดงรายการ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 2.500 - 3.500 %
Product Highlight
ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ตั๋วแลกเงินแบบไม่มีสมุดแสดงรายการ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
ตั๋วแลกเงินแบบไม่มีสมุดแสดงรายการ
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
200,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก รายละเอียด บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
ระหว่าง 1 วัน ถึง 6 วัน ทุกจำนวน เป็นอัตราดอกเบี้ยสำำหรับตั๋วแลกเงินเมื่อทวงถาม... 2.500 % 2.500 % 2.500 % 2.500 % 2.500 %
7 วัน ทุกจำนวน n/a 2.750 % 2.750 % 2.750 % 2.750 % 2.750 %
14 วัน ทุกจำนวน n/a 2.750 % 2.750 % 2.750 % 2.750 % 2.750 %
1 เดือน ทุกจำนวน n/a 2.750 % 2.750 % 2.750 % 2.750 % 2.750 %
2 เดือน ทุกจำนวน n/a 2.750 % 2.750 % 2.750 % 2.750 % 2.750 %
3 เดือน ตั้งแต่ 200,000 ถึง 999,999 n/a 3.050 % 3.050 % 3.050 % 3.050 % 3.050 %
ตั้งแต่ 1,000,000 n/a 3.150 % 3.150 % 3.150 % 3.150 % 3.150 %
4 เดือน ตั้งแต่ 200,000 ถึง 999,999 n/a 3.050 % 3.050 % 3.050 % 3.050 % 3.050 %
ตั้งแต่ 1,000,000 n/a 3.150 % 3.150 % 3.150 % 3.150 % 3.150 %
5 เดือน ตั้งแต่ 200,000 ถึง 999,999 n/a 3.050 % 3.050 % 3.050 % 3.050 % 3.050 %
ตั้งแต่ 1,000,000 n/a 3.150 % 3.150 % 3.150 % 3.150 % 3.150 %
6 เดือน ทุกจำนวน n/a 3.250 % 3.250 % 3.250 % 3.250 % 3.250 %
7 เดือน ทุกจำนวน n/a 3.250 % 3.250 % 3.250 % 3.250 % 3.250 %
8 เดือน ทุกจำนวน n/a 3.250 % 3.250 % 3.250 % 3.250 % 3.250 %
9 เดือน ทุกจำนวน n/a 3.250 % 3.250 % 3.250 % 3.250 % 3.250 %
10 เดือน ทุกจำนวน n/a 3.250 % 3.250 % 3.250 % 3.250 % 3.250 %
11 เดือน ทุกจำนวน n/a 3.250 % 3.250 % 3.250 % 3.250 % 3.250 %
12 เดือน ทุกจำนวน n/a 3.450 % 3.450 % 3.450 % 3.450 % 3.450 %
15 เดือน ทุกจำนวน n/a 3.450 % 3.450 % 3.450 % 3.450 % 3.450 %
18 เดือน ทุกจำนวน n/a 3.500 % 3.500 % 3.500 % 3.500 % 3.500 %
24 เดือน ทุกจำนวน n/a 3.500 % 3.500 % 3.500 % 3.500 % 3.500 %
36 เดือน ทุกจำนวน n/a 3.500 % 3.500 % 3.500 % 3.500 % 3.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. กรณีที่ไถ่ถอนคืนด้วยอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้เฉพาะตั๋วแลกเงินประเภท 7วัน 14วัน และ 1 เดือนโดยอ้างอิงดอกเบี้ยต่ำสุดของตั๋วแลกเงินประเภทเมื่อทวงถาม
  2. กรณีไถ่ถอนคืนด้วยอัตรา Discount ธนาคารจะรับซื้อคืนที่อัตรา Discount เท่ากับอัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคาร ณ วันรับซื้อคืน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. จำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับตั๋วแลกเงินประเภท เมื่อทวงถาม 7วัน 14 วัน 1 เดือน 2เดือนกำหนดเท่ากับ 1,000,000 บาท
  2. เมื่อครบกำหนดแล้วลูกค้าไม่มาติดต่อธนาคารฯ จะไม่คำนวณดอกเบี้ยหลังจากวันที่ครบกำหนด
  3. ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ลงทุนในตั๋วแลกเงินแต่ละรายการจำนวนเงิน 5 แสนบาทขึ้นไป สามารถเลือกระยะเวลารับดอกเบี้ยได้โดยระยะเวลาฝาก 6 เดือนขึ้นไป : สามารถรับดอกเบี้ยได้ทุก 3 เดือน และระยะเวลาฝาก 11-36 เดือน : สามารถรับดอกเบี้ยได้ทุก 1 เดือน
  4. ผู้ลงทุนตั๋วแลกเงินมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารซึ่งตั๋วแลกเงินดังกล่าวจะไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2359-0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ