บัญชี :
ตั๋วแลกเงินแบบมีสมุดแสดงรายการ (B/E Passbook) แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ตั๋วแลกเงินแบบมีสมุดแสดงรายการ (B/E Passbook) แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 2.750 - 3.500 %
Product Highlight
ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ตั๋วแลกเงินแบบมีสมุดแสดงรายการ (B/E Passbook)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
ตั๋วแลกเงินแบบมีสมุดแสดงรายการ (B/E Passbook)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก รายละเอียด บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
7 วัน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 500,000,000 n/a 2.750 % 2.750 % - - -
14 วัน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 500,000,000 n/a 2.750 % 2.750 % - - -
1 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 500,000,000 n/a 2.750 % 2.750 % - - -
2 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 500,000,000 n/a 2.750 % 2.750 % - - -
3 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 999,999 n/a 3.050 % 3.050 % - - -
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 500,000,000 n/a 3.150 % 3.150 % - - -
4 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 999,999 n/a 3.050 % 3.050 % - - -
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 500,000,000 n/a 3.150 % 3.150 % - - -
5 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 999,999 n/a 3.050 % 3.050 % - - -
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 500,000,000 n/a 3.150 % 3.150 % - - -
6 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 500,000,000 n/a 3.250 % 3.250 % - - -
7 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 500,000,000 n/a 3.250 % 3.250 % - - -
8 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 500,000,000 n/a 3.250 % 3.250 % - - -
9 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 500,000,000 n/a 3.250 % 3.250 % - - -
10 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 500,000,000 n/a 3.250 % 3.250 % - - -
11 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 500,000,000 n/a 3.250 % 3.250 % - - -
12 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 500,000,000 n/a 3.450 % 3.450 % - - -
15 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 500,000,000 n/a 3.450 % 3.450 % - - -
18 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 500,000,000 n/a 3.500 % 3.500 % - - -
24 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 500,000,000 n/a 3.500 % 3.500 % - - -
36 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 500,000,000 n/a 3.500 % 3.500 % - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. กรณีที่ผู้ลงทุนถือตั๋วแลกเงินเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ออกตั๋วแลกเงินผู้ลงทุนไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ที่มีการไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดใช้เงิน
  2. กรณที่ผู้ลงทุนถือตั๋วแลกเงินเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ออกตั๋วแลกเงินผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราต่ำสุดของตั๋วแลกเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ณ วันที่ลงทุน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. สำหรับตั๋วแลกเงินระยะเวลาตั้งแต่ 7 วัน, 14 วัน, 21 วัน, 1 เดือน, กำหนดวงเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
  2. สำหรับตั๋วแลกเงินระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป กำหนดวงเงินขั้นต่ำ 100,000 บาทแต่สูงสุดไม่เกิน 500,000,000 บาท
  3. เมื่อครบกำหนดแล้วลูกค้าไม่มาติดต่อธนาคารฯ จะไม่คำนวณดอกเบี้ยหลังจากวันที่ครบกำหนด
  4. ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ลงทุนในตั๋วแลกเงินแต่ละรายการจำนวนเงิน 5 แสนบาทขึ้นไป สามารถเลือกระยะเวลารับดอกเบี้ยได้โดยระยะเวลาฝาก 6 เดือนขึ้นไป : สามารถรับดอกเบี้ยได้ทุก 3 เดือน และระยะเวลาฝาก 11-36 เดือน : สามารถรับดอกเบี้ยได้ทุก 1 เดือน
  5. ผู้ลงทุนตั๋วแลกเงินมีฐานะเป็น เจ้าหนี้ของธนาคารซึ่งตั๋วแลกเงินดังกล่าวจะไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้น และดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2359-0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากตั๋วแลกเงิน