บัญชี :
ตั๋วแลกเงินทั่วไป ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ตั๋วแลกเงินทั่วไป ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ดอกเบี้ย : 0.750 - 1.000 %
Product Highlight
ทางเลือกใหม่ในการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ และช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่มีอายุเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงเทพ ตั๋วแลกเงินทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงเทพ
ชื่อบัญชี
:
ตั๋วแลกเงินทั่วไป
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก รายละเอียด บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
ระหว่าง 7 วัน ถึง 59 วัน ทุกจำนวน อายุ 7 - 59 วัน 0.750 % 0.750 % 0.750 % 0.750 % 0.750 %
ระหว่าง 60 วัน ถึง 90 วัน ทุกจำนวน อายุ 60 - 90 วัน 0.750 % 0.750 % 0.750 % 0.750 % 0.750 %
3 เดือน ทุกจำนวน อายุ 3 เดือน 0.875 % 0.875 % 0.875 % 0.875 % 0.875 %
6 เดือน ทุกจำนวน อายุ 6 เดือน 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. กรณีขายคืนก่อนครบกำหนดชำระเงินตามตั๋วแลกเงิน หากตั๋วแลกเงินนั้นมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน นับแต่วันออกตั๋วแลกเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ถือตั๋วแลกเงินจริง ในอัตราไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ ณ วันที่ลูกค้าซื้อตั๋วแลกเงิน
 2. ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินที่มีการขายคืนก่อนครบกำหนดชำระเงินตามตั๋วแลกเงิน หากตั๋วแลกเงินนั้นยังไม่ครบ 3 เดือนนับแต่วันออกตั๋วแลกเงิน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินที่มีการขายคืนก่อนครบกำหนดชำระเงินตามตั๋วแลกเงิน หากตั๋วแลกเงินนั้นยังไม่ครบ 3 เดือนนับแต่วันออกตั๋วแลกเงิน
 2. ตั๋วแลกเงินที่มีการขายคืนก่อนครบกำหนดชำระเงินตามตั๋วแลกเงิน หากตั๋วแลกเงินนั้นมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน นับแต่วันออกตั๋วแลกเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ถือตั๋วแลกเงินจริง ในอัตราไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ ณ วันที่ลูกค้าซื้อตั๋วแลกเงิน
 3. ในกรณีที่วันครบกำหนดชำระเงินตามตั๋วแลกเงินตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้ถือเอาวันทำการแรกต่อจากวันหยุดทำการนั้น เป็นวันครบกำหนดชำระเงิน ทั้งนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้สำหรับวันหยุดทำการนั้นด้วยตามอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในตั๋วแลกเงิน และหลังจากวันครบกำหนดแล้ว ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยอีกต่อไป
 4. ตั๋วแลกเงินอายุ 3 เดือน และตั๋วแลกเงินอายุ 6 เดือน ผู้ซื้อตั๋วแลกเงินจะต้องซื้อตั๋วแต่ละฉบับเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่นตามแบบที่ธนาคารกำหนด กรณีตั๋วแลกเงินเก็บรักษาไว้ที่ธนาคารในวันครบกำหนดชำระเงิน ผู้ซื้อตั๋วแลกเงินตกลงจะสั่งซื้อตั๋วแลกเงินฉบับใหม่ต่อธนาคารในราคาซื้อเท่ากับเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยหลังหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยแล้ว (หากมี) ของตั๋วแลกเงินที่ถึงกำหนดชำระ โดยมีกำหนดระยะเวลาชำระเงินเท่ากับระยะเวลาชำระเงินของตั๋วแลกเงินฉบับเดิม
 5. ตั๋วแลกเงินอายุ 7-59 วัน และตั๋วแลกเงินอายุ 60-90 วัน ผู้ซื้อตั๋วแลกเงินจะต้องซื้อตั๋วแต่ละฉบับเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าห้าสิบล้านบาท ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่นตามแบบที่ธนาคารกำหนด หากลูกค้าขายคืนตั๋วแลกเงินก่อนครบกำหนดชำระเงินตามตั๋วแลกเงิน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ กรณีตั๋วแลกเงินเก็บรักษาไว้ที่ธนาคารในวันครบกำหนดชำระเงิน ผู้ซื้อตั๋วแลกเงินตกลงจะสั่งซื้อตั๋วแลกเงินฉบับใหม่ต่อธนาคารในราคาซื้อเท่ากับเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยหลังหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยแล้ว (หากมี) ของตั๋วแลกเงินที่ถึงกำหนดชำระโดยมีกำหนดระยะเวลาชำระเงินเท่ากับระยะเวลาชำระเงินของตั๋วแลกเงินฉบับเดิม แต่หากตั๋วแลกเงินครบกำหนดและธนาคารไม่ได้ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินประเภทนี้ไว้ในตารางอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินในขณะนั้นธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยหลังตั๋วแลกเงินฉบับนั้นครบกำหนดตลอดไป
 6. ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินเพิ่มให้ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี แต่ทั้งนี้จะไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินที่ธนาคารกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ซื้อตั๋วแลกเงินในประเภทลูกค้าและวงเงินเดียวกัน รวมทั้งมีอายุของตั๋วแลกเงินเท่ากัน บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
 7. ผู้ทรงตั๋วแลกเงินมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของธนาคาร ตั๋วแลกเงินดังกล่าวไม่ได้รับการค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และธุรกิจการเงินในแต่ละขณะ
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1333
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
2 เม.ย. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากตั๋วแลกเงิน