รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ลูกค้าใหม่ สมัครบัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช พิเศษ! ดอกเบี้ยถูก 0.42% ต่อเดือน นาน 4 เดือน กดเงินหมื่น ดอกวันละบาทกว่า

11 ม.ค. 65 33
ระยะเวลา 05 ต.ค. 31 ม.ค. 65
ลูกค้าใหม่ สมัครบัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช
พิเศษ ดอกเบี้ยถูก 0.42% ต่อเดือน นาน 4 เดือน กดเงินหมื่น ดอกวันละบาทกว่า
สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรแฟลช พร้อมเบิกเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ โอนเข้าบัญชี หรือ กดเงินสด
เมื่อสมัครบัตรและบริการเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill) ณ วันสมัครบัตร
 
เงื่อนไขแคมเปญ
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรกดเงินสด ttb flash พร้อมสมัครใช้บริการเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill) ในวันที่สมัคร ระหว่างวันที่ 5 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 โดยผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยถือบัตรกดเงินสด ttb flash หรือ TMB Flash หรือ บัตรกดเงินสด TMB Ready Cash หรือบัตรสินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต FLASH Plus มาก่อน
 • เงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill) คือการโอนเงินจากวงเงินคงเหลือของบัตรกดเงินสด ttb flash ไปยังบัญชีเงินฝากของลูกค้า ซึ่งอาจเป็นบัญชีออมทรัพย์ของ ttb หรือบัญชีต่างธนาคารก็ได้ โดยกำหนดการชำระคืนเป็นงวด ๆ เท่ากันทุกเดือน ตามระยะเวลาที่กำหนด และคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
 • ระยะเวลาในการผ่อนชำระ: 6 , 12 ,24 ,36 ,48 ,60 เดือน
 • การทำรายการขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป
 • การคำนวณดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
 • หากลูกค้าชำระค่างวดเกินกว่าที่กำหนดไว้ ค่างวดที่ชำระไว้เกินจะไม่ถูกนำมาตัดเงินต้น แต่จะถูกตั้งค้างไว้สำหรับชำระในรอบบัญชีถัดไป
 • หากลูกค้าชำระค่างวดน้อยกว่า หรือไม่ชำระ หรือชำระไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่ธนาคารเรียกเก็บ ธนาคารมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าชำระดอกเบี้ยผิดนัด เบี้ยปรับ และ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เพื่อชำระหนี้ล่าช้าในอัตราที่ธนาคารกำหนด ซึ่งจะไม่เกินอัตราสูงสุด โดยลูกค้าจะต้องชำระค่างวดส่วนที่ขาดพร้อมดอกเบี้ยผิดนัด เบี้ยปรับ และ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ในงวดสุดท้ายของการผ่อนชำระหนี้
 • รอบระยะเวลาการคำนวณดอกเบี้ยจะอ้างอิงตามรอบระยะเวลาการคำนวณดอกเบี้ยเดิม ดังนั้นในกรณีลูกค้าได้รับเงินกู้ที่เบิกใช้ใหม่ดังกล่าว ไม่ตรงตามรอบระยะเวลาการคำนวณดอกเบี้ยเดิมของบัตร อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ที่เบิกใช้ใหม่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะถูกนำไปรวมกับจำนวนเงินผ่อนชำระในงวดสุดท้ายของการผ่อนชำระหนี้
 • หากลูกค้าชำระหนี้คืนให้แก่ธนาคารเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือน นับแต่วันที่ลูกค้าได้รับเงินโอนเข้าบัญชี และกรณีที่ลูกค้าเลือกผ่อนชำระ 6 เดือน และ ชำระหนี้ให้ธนาคารเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราดอกเบี้ยจากอัตราเดิมที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และ/หรือใบแจ้งยอดบัญชี เป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติตามที่ธนาคารประกาศใช้ (ปัจจุบันเท่ากับอัตราร้อยละ 25 ต่อปี อ้างอิงประกาศอัตราดอกเบี้ยล่าสุด มีผลบังคับใช้ วันที่ 17 มิถุนายน 2564) โดยเริ่มคำนวณนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี จนถึงวันที่ลูกค้าชำระหนี้ให้แก่ธนาคารเสร็จสิ้น โดยลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้แก่ธนาคารก่อนวันครบกำหนด
 • หากยอดชำระค่างวดของลูกค้ามียอดสะสมเฉลี่ยต่องวดเกินยอดผ่อนในทุกๆ งวดที่ผ่านมา ธนาคารอาจมีจดหมายแจ้งขยายผ่อนชำระค่างวดให้ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนด
 • จำนวนเงินผ่อนชำระในแต่ละเดือน ได้แก่ เงินต้นและดอกเบี้ย และอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งจะถูกเรียกเก็บผ่านบัญชีบัตรกดเงินสด ttb flash ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาสินเชื่อตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้ โดยดอกเบี้ยสำหรับรอบบัญชีแรกจะคำนวณจากวันที่ท่านได้รับเงินโอนเข้าบัญชีจนถึงวันสรุปรายการสินเชื่อ cash chill chill ในรอบบัญชีถัดไป ดอกเบี้ยในรอบบัญชีถัดไปจะคำนวณจากยอดสินเชื่อคงค้างซึ่งขึ้นอยู่กับการชำระเงินของท่าน
 • ลูกค้าสามารถชำระหนี้เพื่อปิดยอดก่อนครบกำหนดระยะเวลาของสินเชื่อ cash chill chill ได้ทุกเมื่อ แต่ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้ามาที่ ttb contact center หมายเลขโทรศัพท์ 1428 ก่อนทุกครั้ง เพื่อยืนยันการปิดยอดก่อนครบกำหนดและชำระเงินที่คงค้างทั้งหมดพร้อมค่าปรับ (ถ้ามี) ให้แก่ธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428

เมื่อสมัครบัตรและกดเงินสด (cash advance) หลังจากอนุมัติบัตร

เงื่อนไขแคมเปญ
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่สมัคร และได้รับอนุมัติบัตรกดเงินสด ttb flash ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขข้างต้น มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอกดเงินสดดอกเบี้ยพิเศษ 4.99% ต่อปี เมื่อสมัครบัตรกดเงินสด ttb flash ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 และได้รับการอนุมัติตามช่วงเวลา ดังนี้
 • การคำนวณอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 4.99% ต่อปี ของลูกค้าแต่ละราย ต้องเป็นการกดใช้เงินภายในระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์ตามตารางเท่านั้น และอาจมีจำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในรอบบัญชีแรกไม่ครบ 30 วันขึ้นอยู่กับวันที่ได้รับอนุมัติ และวันที่สรุปรอบบัญชีของลูกค้าแต่ละรายเป็นสำคัญ
 • หลังจากสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยพิเศษครบตามระยะเวลาที่กำหนด อัตราดอกเบี้ยในรอบบัญชีถัดจากเดือนที่ครบกำหนด จะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามประกาศธนาคาร ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 25% ต่อปี โดยคำนวนตามจำนวนเงินที่เบิกใช้ หรือจำนวนเงินคงค้างในแต่ละรอบบัญชี
 • จำกัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังคงสภาพสมาชิกสถานะบัญชีปกติ และมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารโดยลูกค้าจะต้องชำระหนี้ขั้นต่ำ และยอดเงินคงค้างชำระภายในวันครบกำหนดในใบแจ้งหนี้ของทุกเดือน มิเช่นนั้นจะถือว่าลูกค้าผิดนัดชำระ และไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระน้อยกว่าขั้นต่ำที่ระบุในใบแจ้งหนี้ ให้ถือว่าสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ลูกค้าได้รับเป็นอันสิ้นสุด โดยธนาคารจะคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยปกติตามประกาศธนาคาร ณ ขณะนั้น ในรอบบัญชีถัดไปโดยลูกค้าตรวจสอบได้จากใบแจ้งยอดบัญชี
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด ทอนเงินคืน หรือเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428
ระยะเวลาโปรโมชัน : 5 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช สมัครสินเชื่อ สมัครบัตร สมัครออนไลน์
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ